22 april, 2008

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program

Organisationen Svenskt Friluftsliv, där bland andra Svenska Båtunionen (SBU) ingår, har tagit fram ett nytt program för sin friluftspolitiska verksamhet.

Svenskt Friluftsliv samlar 21 ideella organisationer, som arbetar med friluftsliv och folkhälsa.

Tillsammans organiserar de ungefär två miljoner medlemmar i olika åldrar. Runt om i hela landet finns närmare 10 000 lokala föreningar och klubbar. Friluftsrörelsen är därmed en av Sveriges största folkrörelser.

Svenskt Friluftsliv arbetar för att friluftspolitiken ska moderniseras och förnyas. För att påverka regering och riksdag har Svenskt Friluftsliv därför utarbetat programmet Friluftslivet och samhället. Programmet slår fast att en långsiktigt framgångsrik friluftspolitik kräver en stark grund:

• En politik med tydliga visioner och mål

• Ändamålsenlig lagstiftning och infrastruktur

• Goda ekonomiska resurser

• En lämplig organisation av samhällets resurser

Försvara allemansrätten
Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet. Genom allemansrätten får människor nyttja naturen utan att behöva betala för tillträdet.

Medvetenhet och kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att den ska kunna bevaras för framtiden. Behåll strandskyddet i miljöbalken och delegera inte dispensgivningen till kommunerna i riksintressanta områden. Svenskt Friluftsliv arbetar för att höja kunskapen om och långsiktigt värna allemansrätten.

Värna naturen
Alla ska ha möjlighet att bedriva friluftsliv i en rik natur med friskt vatten, frisk luft och bullerfri miljö. Naturen ska värnas och skötas så att den kan nyttjas uthålligt för friluftsliv i skog och mark.

Målsättningen är att den tätortsnära naturen ska vara lika omfattande som idag även i framtiden. Därför behöver viktiga naturområden ett långsiktigt skydd till gagn för friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv arbetar för ett långsiktigt skydd av viktiga naturområden för friluftslivet.

Mer friluftsliv i skolan
Kunskap om allemansrätten och naturen måste förmedlas till alla barn och ungdomar i skolan.

Det är viktigt att det finns bra grönområden i nära anslutning till skolorna så att en naturlig relation till natur- och kulturlandskapet kan skapas. Daglig fysisk aktivitet ska ingå i skolarbetet i såväl grundskolan som gymnasiet.

Svenskt Friluftsliv vill ge alla barn och ungdomar goda förutsättningar för fysisk aktivitet i och en naturlig relation till naturen.

Planera samhället för bättre folkhälsa
Fysisk aktivitet har avgörande betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Brist på fysisk aktivitet är ett växande folkhälsoproblem. Att ge alla goda möjligheter att röra sig i naturen är därför en investering för framtiden, en investering i hälsosam samhällsplanering.

Svenskt Friluftsliv arbetar för en samhällsplanering som ger alla möjlighet att röra sig i naturen.

Ordinera fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept (FaR) är ett konkret sätt att arbeta långsiktigt för en förändrad livsstil. FaR kan ersätta eller komplettera övrig läkemedelsbehandling. Det gäller att nå personer med en stillasittande livsstil och motivera dem att röra sig i naturen. Med en förändrad, mer fysiskt aktiv, livsstil finns stora vinster att göra för såväl den enskilde som samhället.

Svenskt Friluftsliv anser att Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska ges en större roll i hälsoarbetet.

Stimulera turism i naturen
Friluftsliv skapar jobb i hela landet. Med förbättrat samarbete mellan naturvårdare, friluftsorganisationer och näringsliv kan sysselsättningen öka. Samhället bör underlätta och stimulera en ökad naturturism, såväl i skyddade områden som i naturen i övrigt. De 28 nationalparkerna och ca 2 700 naturreservaten har ofta stora attraktionsvärden.

Svenskt Friluftsliv vill stimulera en ökad naturturism i alla delar av landet.

Dags för ett ”friluftslyft”
Friluftsorganisationerna tar ansvar för att bygga ett mer hälsosamt samhälle. Vi anser därför att friluftslivets organisationer från samhällets sida bör jämställas med idrottsrörelsen när det gäller beskattning och bidrag. Som ett första steg föreslår vi att det nuvarande anslaget på 25 miljoner kronor till friluftsorganisationerna höjs till minst 100 miljoner kronor till år 2010.

Svenskt Friluftsliv anser att det är dags för ett ”friluftslyft” efter förebild från ”idrottslyftet”.

Kontaktuppgifter för mer information:
Svenskt Friluftsliv
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten
Tel. 08-549 041 21 Fax. 08-447 44 44
info@svensktfriluftsliv.se

Länk: www.svensktfriluftsliv.se