Christer Eriksson

Nu, äntligen, har Svenska Båtunionen haft ett fysiskt Unionsråds möte i Stockholm i slutet av november 2021 för våra Båtförbund. Årets Unionsråds möte handlade i stor utsträckning om Svenska Båtunionens vision, mål och verksamhet i framtiden. Utförligare information om mötet kommer vid ett senare tillfälle eftersom pressläggningen sker i skrivande stund.

Svenska Båtunionens Båtriksdag/årsmöte är planerat att ske fysiskt i Karlstad under våren 2022.

I snart två år har arbetet med en ny version av organisationens administrationsprogram BAS för Båtförbunden och Båtklubbarna genomförts och beräknas vara klart i början av 2022.

Svenska Båtunionen tillsammans med Havs och Vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet anordnade en nationell båtmiljökonferens med temat Framtidens hållbara båtliv. Konferensen samlade myndigheter och organisationer för att diskutera problembild och lösning på flera av båtlivets miljöfrågor. Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats mellan teori och praktik. På Svenska Båtunionens hemsida kommer det finnas ett referat från mötet.

Under hösten har arbetet med förändringar av Svenska Båtunionens hemsida skett så nu skall det bli lättare att hitta olika handlingar. Arbetet med förbättringar av vår hemsida fortsätter kontinuerligt.

Jag och Båtlivs chefredaktör, Lars-Åke Redéen, hade ett möte med inrikesminister Mikael Damberg den 4 oktober för en uppföljning av vårt tidigare möte 2019. Mikael Damberg informerade oss om att Polis, Tull och Kustbevakningen jobbar idag mycket mer underrättelsebaserat än tidigare och detta kommer långsiktigt vara avgörande för hur myndigheterna skall lyckas med att stoppa stöldligornas framfart. Dessutom har myndigheterna fått krav på att återrapportera till inrikesdepartementet. Lagstiftningen har sedan augusti 2021 skärpts så att systematiska stölder har kommit in i Brottsbalken och dessutom har straffen för häleribrott förändrats. Enligt Mikael Damberg har även det nordiska samarbetet blivit bättre, med att hindra ligorna från att komma in i landet. Vi skall ha fortsatta kontakter med varandra för att noggrant följa utvecklingen av stölderna.

Under senare delen av hösten kommer vi att genomföra de första utbildningarna inom ramen för projektet SBU-akademin. På vår hemsida finns nu ett gediget material om föreningsdrift och demokrati samlat under fliken Utbildning. SBU-akademin är tänkt att erbjudas till Båtklubbarna med Båtförbunden som avsändare på liknande sätt som vi har hanterat vårt XRF-projekt. Kansliet kommer att bjuda in alla förbund till ett digitalt informationsmöte inom kort.

Nu får vi hoppas att båtlivet kommer att vara som vanligt efter två års restriktioner och att vi kan träffas som vanligt på bryggan och i våra klubblokaler.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Sommaren har varit helt i min smak med mycket sol och värme, vilket har medfört att jag som badkruka har kunnat bada ett flertal gånger i havet.

Jag har dessutom upplevt en härlig augustidag i Öresund på skonaren Nina. Vi fick hissa segel, ställa oss bakom skeppsratten och styra skonaren genom Öresund för fulla segel. Skonaren Nina är ett modernt segelfartyg byggd enligt en gammal förebild, danska postjakten Castor från 1867. Ninas längd med peke är 22 meter, 5,1 meter bredd och har ett djupgående på 2,4 meter och ett deplacement på 40 ton samt 7 segel med en segelyta på 213 kvadratmeter.

Även i år har Svenska Båtunionen delat ut ett stort antal flytvästar till Båtförbund och Båtklubbar samt till några kommuner. Detta har uppskattats av många och uppmärksammats av både pressen, radio och tv.

Båtmotorstölderna har kraftigt minskat i Sverige första halvåret 2021 jämfört med 2020, men tyvärr gäller det inte alla regioner i Sverige. Minskningen av stölder beror antagligen på pandemin, men det brottsförebyggande konceptet Båtsamverkan, där båtklubbarna har en viktig funktion, har haft en positiv effekt genom att stimulera båtägare och båtklubbar att vidta förebyggande åtgärder.

Jag kommer ha ett uppföljningsmöte med inrikesminister Mikael Damberg i höst för att bland annat höra efter vilka resurser som kommer tilldelas tullen och polisen för att förhindra att de utländska stöldligorna fortsätter att härja i Sverige.

Den 16 juni 2021 beslutade riksdagen om en ny lag om förarbevis för vattenskoter. Från och med den 1 maj 2022 krävs det således ett förarbevis för att få köra en vattenskoter. För att få ett förarbevis ska man ha fyllt 15 år och ha genomgått en minst två dagars utbildning, inklusive examination och praktik. Under en övergångsperiod kommer behörighet såsom Förarintyg för fritidsbåt och Kustskeppare att godkännas som ett förarbevis.

Nu får vi hoppas att slutet på sommaren blir lika bra som sommaren varit hitintills och att vi snart ses.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Nu när värmen och ljuset har kommit och båtarna är i sjön så börjar båtlivet på allvar. Men för oss som arbetar i Svenska Båtunionen sker kanske det viktigaste under hösten-vinter-vår.

Unionsstyrelsen arbetar nu vidare för att trygga Svenska Båtunionens ekonomi på lång sikt. För att stärka arbetet i dialog med Båtförbunden fortsätter vi därför med de viktiga ordförandekonferenserna och i slutet av maj sker nästa konferens.

Under det senaste året är det väldigt positivt att båtlivet har ökat så kraftigt. Samtidigt som vi ser hur kraven från omvärlden ökar för varje år för ett hållbart och säkert båtliv. Striktare miljökrav, hårdare krav för förarbevis, krav på båtregister och inte sällan en särskild båtskatt. Många nya på sjön ställer också högre krav på öppenhet och tillgänglighet. En samlad och stark Båtunion för svenskt fritidsbåtliv är därför fortsatt nödvändig och viktig.

Så här års är det därför mycket aktivitet i båtklubbarna och i båtförbunden. Svenska Båtunionen har stöttat, med webbinarier kring hållbarhet och sjösäkerhet under vintern och våren, med nya utbildningsmaterialet Rorsmansmärket, med ungdomsmaterialet Jolleskolan, med XRF-projektet, med tidningen Båtlivs intressanta artiklar samt med vårt utmärkta administrativa dataprogram BAS både för båtförbunden och båtklubbarna.

Under vintern och våren har Sjösäkerhetskommittén tillsammans med NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) uppvaktat politiker och Transportstyrelsen samt lämnat remissvar till Transportstyrelsen angående förarbevis för vattenskoter. NFB är en ideell förening och intresseorganisation som utarbetar och fastställer fordringar för båtlivsutbildning och reglerar officiella kompentenser för förande av fritidsbåtar i Sverige. Nämnden auktoriserar även förhörsförrättare och håller register över avlagda intyg.

Med förhoppning om ett bra väder och att vi åter kan träffas som vanligt i våra båtar, vill jag önska er en härlig och avkopplande båtsommar.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Vid årets digitala Båtriksdag, som hölls 27 april, invaldes tre nya ledamöter i Svenska Båtunionens styrelse: Susanne Nicklasson från Dalarnas Båtförbund, Ola Runesson från Smålands Båtförbund och Hans Johansson från Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Detta innebär att vi nu har två kvinnor i Unionsstyrelsen, något vi inte har haft på mycket länge; Inger Högström-Westerling från Hjälmarens Båtförbund och Susanne Nicklasson.

Jag ser fram emot detta med stor glädje och förhoppning om att vi får en mer kvinnlig syn på båtlivet. Om jag får önska så skulle det vara bra om också vi kunde attrahera ungdomar, kanske inte till styrelsen men till våra olika kommittéer.

Tyvärr fick inte Unionsstyrelsen igenom sitt förslag om en höjning av medlemsavgiften för 2022. Detta kommer att medföra att SBU:s egna kapital halveras under 2021 och 2022. Det kan också innebära att de planerade verksamheterna inte kan genomföras enligt Unionsstyrelsens ambitioner och inte heller de olika projekt som har beslutats på tidigare Båtriksdagar.

I februari hade vi en ordförandekonferens som var mycket lyckad. Där framfördes önskemål om att vi skulle arrangera ytterligare en under 2021. Unionsstyrelsen planerar därför för en ordförandekonferens senare under året.

Trots covid-pandemin har båtlivet i Sverige utvecklats positivt under det gångna året. Det medför för SBU:s del att vi fått fler medlemmar, vilket innebär att vi får hjälpa till med mer information och utbildningsmaterial till våra båtklubbar. Tyvärr har covid-pandemin också medfört negativa sidor, vissa arrangemang har fått ställas in och fysiska möten i klubbarna har inte kunnat hållas. Nu ser jag ändå ljuset i tunneln eftersom covid-vaccinet håller på att ges till oss och förhoppningsvis så borde de flesta ha fått vaccinet till sommarn. Jag själv fick min första spruta vecka 14.

Jag vill gärna slå ett extra slag för vårt administrativa dataprogram BAS. Min egen båtklubb i Domsten, norr om Helsingborg, skulle modernisera sin administration från Exceldokument till ett medlemssystem, så vi valde SBU:s system BAS. Klubben såg många fördelar med att använda BAS-systemet. Bland annat ingår kostnaden i medlemskapet i SBU och programmet är modernt. Utveckling av programmet sker succesivt samt att när klubben skiftar ansvarig för skötseln av administrationen så underlättar detta mycket med ett standardprogram med en manual.

Nu hoppas jag att våren på allvar är på gång i hela Sverige precis som vaccineringen, så vi kan oförhindrat hålla på med det som vi alla brinner för.

Jag hoppas att vi snart kan ses. Sköt om er och ha en bra försäsong!

Christer Eriksson

Ordförande i Svenska Båtunionen

Årets ordförandekonferens hölls digitalt 14 februari. De flesta båtförbunden var närvarande och mötet blev även i år mycket uppskattat av förbundsdeltagarna och av vår styrelse. Under mötet presenterades några av våra kommittéers verksamheter.

Ungdomskommittén har tagit fram arbetsmaterial att användas i ungdomsverksamheten ute hos båtklubbarna. Det finns gratis att ladda ned från Svenska Båtunionens hemsida.

Sjösäkerhetskommittén kommer under 2021 att arbeta med att uppdatera Egenkontroll av fritidsbåt och Egenkontroll av hamnar för fritidsbåt. Under året kommer kommittén att bedriva kampanjer om hur viktigt det är att använda flytväst och vattentätt mobilfodral när man är på sjön.

Baskommittén arbetar sedan ifjol med BAS 3.0. Denna uppgraderar den tekniska plattformen och användargränssnittet mot nya medier, mobiler och surfplattor m m. Dessutom kommer kommittén att göra systemet mer användarvänligt, uppgradera manualer och hjälpfunktioner samt öka säkerheten i BAS.

Miljökommittén kommer att skapa utbildningsresurser som till exempel miljökonferenser, digitala utbildningar och hålla uppdaterad information på ”båtmiljö.se”. Under året kommer den också att arbeta med XRF-mätning och utbildning av mätförrättare.

Miljökonferensen hölls för första gången digitalt, 25 februari. Över 200 deltagare var anslutna. Olika presentationer under konferensen var bland annat:

 • Hur mycket koldioxid släpper fritidsbåtarna ut
 • Hållbara båtar går på el och byggs av lin
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar
 • Allemansrätt och allemansvett, vad är det som gäller och vad ska man tänka på som ny på sjön
 • Hur stort är problemet med övergivna båtar

Länk till presentationerna finns på SBU:s hemsida.

Tidigare år har SBU anordnat Stora Båtklubbsdagen på båtmässorna i Göteborg och i Stockholm. Med den rådande pandemin så hölls den i stället digitalt med över 200 deltagare 14 mars. Årets föredrag var:

 • Öka säkerheten i våra hamnar
 • En viktig medlemsförmån – Båtklubbsförsäkringen
 • När Domstens Båtklubb valde BAS
 • Uteslutning av medlem
 • Olyckor på sjön – Sanningar och myter
 • Digitala årsmöten – Tips och råd
 • Nya Rorsmansmärket – En båtklubbsaktivitet för alla
 • Finns det TBT på båtklubben
 • Våga starta läger
 • Engagerad båtklubb – Så lyckas vi

Länk till föredragen finns på batunionen.se

Båtriksdagen kommer att hållas digitalt 27–28 mars. Då hålls även tre utskottsmöten samt traditionsenliga och stadgeenliga punkter.

Båtlivsundersökningen 2020 presenterades 16 mars. Det är en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. Det är Transportstyrelsen i samarbete med företaget POINT som har tagit fram rapporten. Datainsamlingen skedde via telefonintervjuer.

Svarsandelen uppgick till 34 procent för personer i åldern 20–74 år i Sverige. Det som sticker mest ut i denna undersökning är att så många som 80 procent av de tillfrågade är positiva till införande av ett båtregister. Särskilt kvinnor är positiva till detta.

Svenska Båtunionens medlemsantal har ökat de senaste åren. Nu är vi över 180 000 klubbmedlemmar samtidigt som antalet anslutna båtklubbar har ökat till 916. Antalet båtklubbar som har anslutit sig till BAS-K har även ökat under de senaste åren.

Nu när våren har kommit, åtminstone till södra delen av Sverige, så kan vi börja fixa med båtarna och planera för sjösättningen. Ha en bra vår och min förhoppning är att vaccineringen snart är i gång.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

Inte nog med att vi har en ovanligt sträng vinter i hela Sverige. Dessutom fortsätter pandemin att hålla oss i ett järngrepp. Båtmässorna i Göteborg och i Stockholm är normalt starten på båtsäsongen, men i år kommer dessa inte att bli av. Detta innebär att vi inte kommer att kunna ha våra traditionella ”Stora Båtklubbsdagar” på mässorna. Vi har därför beslutat att hålla dessa digitalt 14 mars.

Även i år kommer Båtriksdagen hållas digitalt, 27–28 mars. På årets Båtriksdag kommer vi ändå ha minst två utskottsmöten.

Årets Ordförandekonferens kommer även den hållas digitalt i februari. Vi har förhoppning om att årets konferens ändå kommer att bli lika bra och givande som förra årets för både vår styrelse och för förbunden.

Min förhoppning är att vi till sommaren ska kunna återuppta våra fysiska kontakter, bland annat med riksdagens fritidsbåtsnätverk med besök på någon intressant båtklubb och en gemensam båttur. Styrelsen planerar också att vi kan hålla vårt Unionsrådsmöte fysiskt i november.

Årets Båtklubb 2020 har utsetts av tidningen Båtliv och det blev Nynäshamns Segelsällskap. Jurins motivering är: ”Båtklubben ett föredöme inom båtlivet med sin mycket omfattande verksamhet. Ungdomsverksamhet, miljöarbete, integration och framtidsfrågor står i centrum på ett förtroendefullt sätt”.

Vår verksamhetsplan för 2021 som skall godkännas vid årets Båtriksdag innehåller i huvudsak följande planerade aktiviteter:

Barn- och ungdomskommittén kommer att marknadsföra vårt instruktions- och utbildningsmaterial via vår tidning Båtliv, SBU:s hemsida samt på mässor och Stora Båtklubbsdagen.

Sjösäkerhetskommittén kommer ha en kampanj om att använda flytväst och vattentätt mobilskyddsfodral och dela ut flytväst och mobilskydd till båtklubbar. En revidering av materialet ”egenkontroll av fritidsbåt och hamnar för fritidsbåt med egenkontroll” kommer att göras.

Miljökommittén kommer att genomföra en miljökonferens för förbunds- och båtklubbsfunktionärer och genom nomineringar utse en årlig mottagare av SBU:s miljöpris. Kommittén kommer under året att kontakta båtförbunden för att stötta arbetet med att tillsätta miljösamordnare i båtförbunden.

Redaktionskommittén kommer att medverka i opinionsbildning i angelägna och aktuella båtlivsfrågor och samverka med kommittéer, myndigheter, läsare och andra viktiga kontakter. Kommittén kommer kontakta läsare av tidningen efter varje nummer som ett led i tidningens måluppfyllnad.

Juridiska kommittén erbjuder båtklubbar och båtförbund generell rådgivning och vägledning i juridiska frågor såsom medlemsärenden, arrendefrågor, moms- och skattefrågor, stadgeärenden samt aktivt verka för informationsträffar och utbildningar.

BAS-kommittén kommer att slutföra projektet att lyfta BAS tekniska plattform samt utveckla användargränssnittet. Kommittén kommer att introducera nya användarorganisationer, klubbar och båtförbund och genomföra användarutbildningar med hjälp av BAS-samordnare och BAS-coacher. Utbildning av nya BAS-coacher och fortbildning av befintliga kommer att ske under året.

Jag hoppas alla håller sig friska och att vintern och pandemin snart ger med sig så vi kan njuta av 2021 års båtliv.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen

För första gången har Svenska Båtunionen (SBU) i höst hållit sin Båtriksdag digitalt, den 15 november.

Mötet avlöpte utan problem. Motioner drogs tillbaka av båtförbunden och propositioner bordlades till Båtriksdagen 2021. Bland annat beslöts att ingen avgiftshöjning ska ske 2021 och detta innebär att inga höjningar har skett på sju år.

Per Edberg, Värmlands Båtförbund, blev invald till styrelsen på fyllnadsval på ett år.

Pandemin har påverkat vår verksamhet på olika sätt under året. Bland annat har det påverkat våra fysiska möten i styrelsen, men även våra planerade möten med förbunden. Tyvärr så ser det inte särskilt ljust ut för att vi skall kunna träffas fysiskt den närmaste tiden.

Kansliet har under hösten haft ett flertal utbildningar för deltagarna på mötena. Mötena har fungerat tekniskt mycket bra trots att vi var ett stort antal deltagare från hela Sverige.

XRF-mätning

För att hjälpa båtklubbar att uppfylla kommunala regler kring bottenfärger driver Svenska Båtunionen ett projekt med mål att anslutna båtklubbar ska kunna göra undersökningar av biocidhalterna på båtbottnar med så kallad XRF-mätning.

XRF-mätning utförs genom att man med hjälp av ett instrument som skickar ut röntgenstrålning mot båtskrovet snabbt för att analysera halterna av koppar, zink, tenn och bly. Mätningarna utförs av klubben utsedda och av SBU godkända mätförrättare. Därefter skriver de ut protokoll och rapporterar till tillsynsmyndigheten. Utbildning och möjlighet till bottenundersökningar kommer att finnas tillgängligt för SBU:s båtklubbar under hösten 2020. Utbildningsprogram och mer information finns på vår hemsida.

Stölder och lobbying

Äntligen skickar nu regeringen ett förslag på remiss så att Tullverket får utökade befogenheter att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Tidigare har tulltjänstemännen kunnat stoppa misstänkta fordon men inte kunnat hålla kvar dem utan hjälp från polisen.

Inom den närmsta tiden kommer jag ha ett uppföljningsmöte av vårt tidigare möte, som hölls i oktober 2019. Mötet blir på regeringskansliet med inrikesminister Mikael Damberg (S) tillsammans med hans sakkunnige medarbetare. Jag vill utveckla våra synpunkter hur vi bland annat ser vikten av att tillräckligt med resurser tillsätts.

Båtkörkort

I somras blev frågan om vattenskotrar het och tillsammans med våra systerorganisationer beslutade vi att göra ett utspel. Det har sin grund i våra tidigare ställningstaganden kring behovet av obligatorisk utbildning och att vattenskoter är en båt som alla andra och att vi inte vill att en båttyp ska särregleras. Istället föreslog vi körkort för alla båtar som kan gå fortare än 35 knop.

Vi har fått mycket respons och samtliga myndigheter utom Transportstyrelsen, som fick utredningsuppdraget, har ställt sig bakom vårt gemensamma förslag. Vi har fått många synpunkter och frågor från olika håll och vi vill därför förtydliga vad vi säger och vad vi vill åstadkomma.

Det är rimligt att det ställs högre kunskapskrav på den som kör en snabb båt eftersom riskerna för föraren och människor ombord och runt omkring är större. Vi vill att det ska krävas ett större engagemang av den som köper en snabbgående båt och att det ska finnas ett trappsteg in i det båtlivet genom att det ska krävas en utbildning.

Fartgränsen 35 knop är samma som för den yrkesmässiga behörigheten av snabba fartyg som krävs för att du ska få köra till exempel RIB-båt i yrkestrafik. Vi tycker att det är lämpligt att behörigheterna är samordnade och att yrkesbehörigheten även ska gälla för fritidsbåtar.

Majoriteten av båtklubbsbåtarna går i lägre farter än 35 knop, alltså omfattas majoriteten av våra medlemmar inte av en sådan laggräns. De båtar som går fortare går ofta mycket fortare än 35 knop.

Tillsammans med SSF och SXK har vi också föreslagit att nuvarande Förarbevis ska kunna konverteras till körkort och att NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) ska bli utfärdare av de kommande körkorten. NFB har genom åren utfärdat cirka 500 000 förarbevis och vi tycker att dessa ska kunna konverteras till körkort för snabbgående båt ifall ett sånt regelverk träder i kraft.

Tyvärr har Transportstyrelen en helt annan åsikt i frågan, vilket kan läsas i utredningen som finns på Transportsstyrelsens hemsida. Vi har goda kontakter med ansvarig infrastrukturminister och kommer att träffa honom inom kort för att diskutera frågan om båtkörkort.

Jag hoppas alla håller sig friska och att vi tillsammans kan arbeta vidare för båtlivets bästa!

Fotnot: Hör gärna av dig med tips och idéer inom de ämnen som nämns i vår krönika (se sid. 11).

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Det var länge sedan som jag har haft en sådan fin sommar både med båtutflykter och andra utomhusaktiviteter i Sverige. Vår planerade båtsemester i Roslagens skärgård blev en fullständig succé både med ett underbart väder och båtutflykter till denna fantastiska skärgård med naturhamnar och skärgårdsrestauranger.

Årets båtsäsong har inneburet många båtar på sjön inklusive vattenskotrar. På grund av att det varit en hel del buskörningar och ett antal olyckor med vattenskotrar så har det uppkommit en debatt om att införa båtkörkort för vattenskotrar.

Svenska Båtunionen tycker tillsammans med andra båtorganisationer att det eventuella körkortet eller förarbeviset skall gälla för alla snabba vattenfarkoster som kan köras fortare än 35 knop.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har nyligen uttalat att han är beredd att driva frågan om förarbevis för vattenskotrar. Svenska Båtunionen har muntligen framfört till honom att de bör gälla för alla båtar som kan framföras i 35 knop och mer.

Under sommaren har miljökommittén fått en ny ordförande, nämligen Sören Löfgren. Dessutom har vi anställt en sakkunnig i miljöfrågor, Carl Rönnow. Carl har tidigare jobbat som sakkunnig inom miljöfrågor i en kommun i Stockholmsområdet. Läs mer om honom i separat intervju i den här tidningen.

Svenska Båtunionens styrelse har kallat till en extra Båtriksdag 23 september 2020. Mötet kommer att hållas digitalt, med tanke på Coronapandemin så räknar jag inte med att vi kan hålla några fysiska möten under hela 2020. Jag hoppas att läget förbättras under 2021 så att vi kan träffas fysiskt och hålla ”normala” möten, jag saknar det mycket att inte kunna träffa er i olika sammanhang.

Hur kommer Coronapandemin påverka vår organisation och för all del hela vårt samhälle på kort sikt och framför allt på lång sikt? Min uppfattning är att några fysiska möten inte kan eller får hållas först och främst i år, men jag rädd för att första delen av år 2021 också kommer ha sina begränsningar.

Det som oroar mig mest är osäkerheten när Coronapandemin är över. Kortsiktigt har kanske pandemin delvis varit positivt för båtlivet, fler sålda båtar och fler båtägare har semestrat i Sverige. Dessutom kan man hoppas att de nya båtägarna ansluter sig till våra båtklubbar. På längre sikt är jag mer osäker på båtlivets utveckling med tanke på myndigheternas nya restriktioner och eventuella nya avgifter för båtägarna.

I vår egen organisation ser jag också svårigheter att få människor att engagera sig i styrelser och kommittéer. Sedan har ju allt för många båtägare blivit drabbade av stölder de senaste åren.

Jag har, som ni säkert känner till, uppvaktat regeringskansliet för att få till stånd olika åtgärder för att stoppa stölderna. Jag har ständigt kontakt med regeringskansliet och jag förutsätter att åtgärder kommer att sättas in inom den närmsta tiden. Jag kan lova er att jag inte kommer att ge mig förrän regeringen har åtgärdat de brister som finns idag.

Vår styrelse och kansli jobbar för tillfället med olika frågor kring miljön, utveckling av vårt administrationssystem (BAS) samt organisationsfrågor. Med två nya tjänster på kansliet, Carl Zeidlitz som jobbar med bland annat med kommunikationsfrågor och Carl Rönnow som kommer främst att arbeta med miljöfrågor, så jag räknar med att kansliet kommer att kunna leverera ännu större mervärde till Båtförbunden och Båtklubbarna.

Passa gärna på att besöka vår nya uppdaterade hemsida som har mycket information och matnyttiga båtlivstips!

Håll ut och håll avstånd och förhoppningsvis med en fin avslutning på sommaren så hoppas jag att vi snart kan ses!

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Jag ser fram emot årets båtsäsong mer än vanligt. Detta efter en försäsong med påbud och olika rekommendationer som begränsar allas beteenden.

Statsministerns senaste rekommendation är att vi kan röra oss lite mer, såsom bilresor som motsvarar en till två timmar ifrån hemorten under vissa förutsättningar. Kan denna rekommendation också påverka vårt båtliv i sommar? Jag har själv planerat vår båtsemester i Norrtäljes skärgård tillsammans med vår sons familj, eftersom Danmark och Tyskland inte tillåter oss att komma till deras hamnar.

I Domstens Båtklubb, som är min hemmaklubb, har vi sedvanligt haft städdag i maj med många entusiastiska deltagare. Vi har installerat en förenklad spolplatta. Det är U-formade betongplattor som är infällda i befintlig asfaltbeläggning och som har lutning ned mot tre seriekopplade brunnar. De rymmer 1 200 liter vardera och innehåller olika slag av galler och reningsfilter. Den sista brunnen har därefter utlopp till hamnbassängen.

I år hade vi inget årsmöte samma dag som brukligt utan vi har som många andra klubbar skjutit upp mötet till hösten. Båtklubben fyller 50 år och då vi hade tänkt fira detta med olika arrangemang, bland annat föreläsningar och utbildningar samt grillfester under sommaren. Tyvärr har detta också tvingats flyttats till hösten i förhoppning om att smittorisken av Corona har minskat.

Efter en inställd Båtriksdag och en inställd båtutflykt med riksdagspolitiker försöker styrelsen i Svenska Båtunionen hitta nya vägar för att ha en så normal verksamhet som möjligt. Vi utvärderade till exempel om vi kunde hålla en Båtriksdag i maj digitalt, men efter att ett antal Båtförbund motsatt sig detta på grund av att det varför sent på säsongen och att man inte litade på att det skulle fungera tekniskt, avslog vi detta.

Nu följer vi utvecklingen av coronaviruset och hoppas att det blir möjligt att hålla någon form av Båtriksdag i höst och eventuellt tillsammans med vårt Unionsråd. Under tiden har vi våra styrelsemöten digitalt varannan vecka. Vår verksamhetsplan som skickades ut till den planerade Båtriksdagen arbetar vi för närvarande efter. Vid vår ordförandekonferens 1 mars i år fick styrelsen också olika synpunkter och förslag till hur vår verksamhet skall utformas i framtiden.

Miljöfrågorna kommer alltmer att bli de stora frågorna framöver. Många kommunala miljökontor har på senaste tiden krävt in åtgärdsplaner och upprättande av egenkontrollplaner från båtklubbar runt om i Sverige. Detta kommer innebära stora resurser och höga kostnader för båtklubbarna.

Svenska Båtunionen och andra organisationer samt företag som sysslar med båtar och båtliv måste tillsammans hjälpas åt att lösa de problem som kommer ut av kommunernas större och större krav på oss båtägare och båtklubbar.

Kommer svenskt båtliv förändras efter den senaste tidens samhällsproblem som har uppträtt efter Coronas framfart i hela världen? Kortsiktigt har försäljningen av båtar ökat och intresset för båtlivet har också ökat.

Jag är inte helt säker på att detta kortsiktiga trendbrott kommer att hålla med tanke på att vi har en relativt hög ålder på båtägarna. Dessutom har de flesta av oss fler aktiviteter samtidigt som de nya kraven på båtklubbarna som myndigheterna ställer gör det svårare för var och en. Vi har även vissa problem att rekrytera ideellt engagerande människor till våra styrelser och kommittéer. Därför är det mycket viktigt för Svenska Båtunionen tillsammans med andra båtorganisationer belyser hur mycket positivt man kan få ut av båtlivet och för att få fler intresserade att engageras sig i båtklubbar.

Till sist vill jag gärna framhålla att mina ambitioner för framtiden är att se till att vi får en så ren och bra miljö i våra hamnar och på sjön som möjligt så att vi kan överlämna detta med stolthet till vår barn och barnbarn. Jag vill dessutom se till att Svenska Båtunionen samarbetar ännu mer med alla som är berörda av svenskt båtliv, våra medlemmar, kommuner och myndigheter samt andra båtorganisationer.

Med förhoppning om ett bra väder och att vi snart kommer ut från vår karantän, vill jag önska er en härlig båtsommar.

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Efter ett år som ordförande för Svenska Båtunionen (SBU) kan jag konstatera att väldigt mycket inte blev som jag hade trott.

Jag fick en flygande start med en stark och positiv respons sedan SBU på allvar engagerat sig i debatten om båtmotorstölderna. Efter en uppmärksammad debattartikel fick vi direktkontakt med inrikesminister Mikael Damberg (S). Jag träffade honom på hans kontor, han lyssnade på våra argument och lovade att vi skulle få se en förändring. Det här arbetet kommer att ge resultat på sikt även om politikens kvarnar maler långsamt.

SBU med sina över 175 000 medlemmar i hela organisationen är en stabil främjandeorganisation för landets båtklubbar med mycket långsiktiga mål. Unionens arbete märks inte alltid så tydligt, men du kan vara säker på att vi alltid arbetar för båtägarnas bästa.

Det finns många olika områden där debatten går hög. Den så kallade promillelagen har åter hamnat i fokus efter en statlig utredning. En del verkar tro att SBU har ändrat inställning i frågan. Tillsammans med Svenska Kryssarklubben har vi uppmärksammat utredningen på rättsfall där tillämpningen av lagen på ett olyckligt sätt har satt enskilda personer i kläm när de har försökt att göra rätt och vi har uppmanat utredaren att ta hänsyn till detta i sitt arbete.

Det är otillfredsställande att utredningen inte har försökt att gå på djupet med sitt uppdrag att utreda helheten kring sjösäkerhetsfrågorna kopplat till alkohollagstiftningen på sjön eller levererar en adekvat bild av situationen i våra grannländer. Denna kritik hade vi kunnat vara ännu tydligare med i vårt remissvar. Det finns dock ett stöd bland båtägare för den befintliga lagen även om inte alla SBU:s medlemmar tycker likadant.

Coronaviruset påverkar även båtlivet. Sommaren kommer troligen att bli intensiv med mycket segling och båtåkande runt hela landet. I Norge har myndigheterna flaggat för vissa restriktioner i gästhamnar, men i Sverige har vi inte hört något sådant. Med en fortsatt försiktighet i hamnar och sociala kontakter kan vi få se ett bra båtliv, något som är positivt för hela samhället.

En annan konsekvens av viruset är att årets Båtriksdag (SBU:s årsmöte) i april ställdes in. Båtriksdagen hålls troligen i höst.

Miljöarbetet har stått i centrum för SBU i flera årtionden. Som ni kunde läsa i förra numret av Båtliv ökar kraven på sanering av båtklubbarnas uppställningsplatser. Detta kan bli en stor fråga de närmaste åren, men hittills vet vi inte tillräckligt för att uttala oss säkert.

Även vad du och jag som enskilda båtägare gör påverkar båtlivets miljö. Vårt handlande är betydelsefullt och för barn och barnbarn är vi förebilder med ansvar.

Jag hoppas att vi alla när våren äntligen har kommit kan sysselsätta oss med förberedelser för båtsäsongen. Håll er friska och hoppas att vi ses snart!

Christer Eriksson
Ordförande Svenska Båtunionen

Mitt hittills största och mest omdiskuterade beslut som ordförande i Svenska Båtunionen var när vi i styrelsen tog beslutet att ställa in årets Båtriksdag i Karlstad. Den skulle ha hållits 4–5 april.

Med tanke på de risker som föreligger när man samlas i stora grupper så förelåg ingen tvekan för styrelsen att ta detta tråkiga beslut. Vi kommer att följa utvecklingen och hålla oss informerade om vad myndigheterna kommer att rekommendera.

Unionsstyrelsens uppfattning är att tidigast till hösten kan det bli möjligt att hålla möte med större antal människor. Med tanke på att vi har vårt Unionsrådsmöte i november, så kanske det kan bli aktuellt med ett kombinerat Båtriksdagsmöte och Unionsrådsmöte. Under tiden fram till att coronaviruset släppt greppet om Sverige kommer Unionsstyrelsen hålla sina styrelsemöten på distans.

Vår Stora Båtklubbsdagen Ost på Stockholmsmässan var som tidigare år mycket uppskattad och ett stort antal båtklubbsmedlemmar deltog. Tyvärr fick Allt för sjön, Stockholms internationella båtmässa, stängas efter fem dagar på grund Coronaviruset framfart.

Den 1 mars bjöd styrelsen in samtliga förbundsordförande till ett konferensmöte i Stockholm för att diskutera framtida mål och verksamhet samt budget. Ordförandekonferensen som tidigare har funnits inför Båtriksdagen samlade 20 båtförbundsdeltagare.

Mötet blev mycket uppskattat av både SBU:s styrelse och båtförbundsdeltagarna. Jag uppskattar att samtliga på mötet var överens om SBU:s framtida inriktning och att miljöfrågorna kommer vara den enskilt största frågan för Svenska Båtunionen.

Svenska Båtunionens ekonomi är mycket god och ett stort skäl till detta är att vi som delägare i Svenska Sjö erhållit utdelningar i flera år. Vår verksamhetsplan för de kommande åren innehåller emellertid stora kostnader för bland annat en ny teknisk plattform för vårt administrationsverktyg BAS, i storleksordningen en investering på 3 Mkr.

Vid förbundsordförandemötet presenterade unionsstyrelsen verksamhetsplaner och budgetar för fem år och det framkom då att en höjning av medlemsavgiften är ofrånkomlig.

Trots coronavirusets framfart så kan jag se att båtlivet kommer att vara en de få aktiviteter i samhället som kan fortgå utan större inskränkningar. Nu när våren snart är här så kan fejning av våra båtar vara en sysselsättning som kan göra att vi inte bara har coronaviruset i våra tankar. Ha en bra vår och snart är det båtsäsong!

Christer Eriksson
Ordförande i SBU

Årets båtsäsong startade med Båtmässan i Göteborg. I år hade Svenska Båtunionen satsat mycket på vår monter. Våra olika kommittéer hade sina egna teman med bemanning av egna medlemmar. Vi hade dessutom en frågetävling för besökarna. De skulle svara på frågor om olika ämnen inom båtlivet, med chans till pris. Vår uppfattning är att vi hade betydligt fler besökare i år än tidigare år.

Eftersom vi i södra Sverige inte har haft någon vinter med snö och isbildning så börjar tankarna infinna sig om att det snart är dags för fejning av egna båten.

På mässan under lördagen hade vi den populära ”Stora Båtklubbsdagen”, i år för femte gången. Liksom tidigare år hade vi många åhörare, cirka 125 båtklubbsfunktionärer fanns på plats. Årets teman var bland annat BAS, Håll tjuvarna borta, Ansvarsfrihet, Barnkonventionen, Ungdomssatsning, Ekonomisatsning och Kan mitt båtliv rädda vår havsmiljö.

På Stora Båtklubbsdagen Väst skedde utdelning av Båtlivs pris till ”Årets Båtklubb” för tionde gången. Klubben erhöll priser till ett värde på över 100 000 kronor. 2019 års vinnare blev Karlstads Segelsällskap, som bildades redan 1884 och har 1 100 medlemmar. Juryns motivering var: ”Klubben har en bred och omfattande verksamhet, baserad på ett modernt båtliv, en relevant värdegrund och klubben är verksam hela året med kappseglingar, eskaderseglingar och paraseglingar”.

Jag vill gärna påminna samtliga båtklubbar i Svenska Båtunionen att ansöka om att bli Årets Båtklubb. Ansökningsblankett finns på en egen hemsida: www.aretsbatklubb.se

Den 1 mars 2020 har Unionsstyrelsen bjudit in ordföranden i våra samtliga båtförbund och två rikstäckande klubbar till ett samrådsmöte för att behandla budget för 2020–2021, verksamheten 2020–2025 samt medlemsavgifter och andra intäkter, överlikviditet och placeringspolicy.

I början av nästa månad är det dags för båtmässan Allt för sjön i Stockholm. Jag vill påminna om att ni anmäler till våra olika seminarier och naturligtvis att komma och besöka vår monter på båtmässan.

Årets Båtriksdag kommer att äga rum i Karlstad 4–5 april.

Förhoppningsvis ses vi på Stockholmsmässan. Till dess, ha det så bra!

Christer Eriksson

Ordförande i SBU

Nu har vi kommit i kontakt med den som bör ha störst befogenhet att se till att tullen får möjlighet att stoppa utförseln av stulna båtmotorer, nämligen vår inrikesminister Mikael Damberg. Mitt besök hos honom den 29 oktober tillsammans med Båtlivs Lars-Åke Redéen blev ett steg i rätt riktning för att påverka så att vi slipper ha utländska stöldligor i Sverige. Jag har stora förhoppningar om att vi äntligen under 2020 kommer att se betydligt färre stölder. (read more…)