19 september, 2008

Rådig lots förhindrade grundstötning

Helsingborgslotsen Anders Jannesson var, tillsammans med sina två båtmän Bengt Olof Karlsson och Mikael Wessman, på väg från Helsingborg till boj M1 för att möta ett fartyg som skulle lotsas genom Öresund. På väg norrut i den nordgående separeringen möter de ett fartyg som går på sydostlig kurs (115 grader) med en fart på 9 knop och stävar mot grunt vatten.

Lotsbåten försöker nå fartyget via VHF anrop men lyckas inte få någon kontakt.
Lotsbåten går då upp längst sidan och försöker få uppmärksamhet genom att lysa, blinka och signalera mot fartygets brygga, men även detta misslyckas. Fartyget befinner sig nu ca 2 nautiska mil (13-15 minuter) från grunt vatten.

Lotsen beslutar då att tillsammans med en av båtmännen borda fartyget. Väl ombord går lotsen upp på bryggan och sänker fartygets fart, samtidigt som båtmannen väcker upp besättningen. Uppe på fartygsbryggan vaknar befälhavaren och lotsens bedömning är att han är berusad.

Lotsen ändrar fartygets kurs till kontrakurs samt försöker få kontakt med Kustbevakningen. Men svaret dröjer och det är danska SOK (Sjöoperativa
kommandot) som först reagerar på anropet. De uppmanar den svenske lotsen att manövrera över fartyget på danskt vatten och anger en position där han kan ankra. Danska SOK tar med sig tre polismän från Nordsjälland och möter upp med sitt fartyg SØLØVEN. Polisen kommer ombord för att förhöra besättningen och kan konstatera att befälhavaren är alkoholpåverkad.

Nu var det en väldigt lyckosam slump att lotsbåten mötte Little Jane i tid för att förhindra en olycka. Hade fartyget kunnat upptäckas på annat sätt?

Öresund är i dagsläget inte ett obligatoriskt rapporteringsområde för sjöfarten.
Men sedan en tid tillbaka pågår ett pilotprojekt med en svensk-dansk VTS (Vessel Traffic Service) i Malmö. För närvarande övervakar man ett begränsat område i sundet och den här incidenten inträffade utanför det området. Men en utbyggnad pågår, så i framtiden kommer man att övervaka sjötrafiken i hela Öresund. Då hade man tidigare upptäckt att Little Jane inte följde trafiksepareringen och kunnat påkalla besättningens uppmärksamhet. Det är det internationella FN-organet för sjöfart, IMO, som beslutar om sundet ska bli ett obligatoriskt rapporteringsområde.

Säker sjöfart för människa och miljö.
Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.

Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.

Länk: www.sjofartsverket.se