24 november, 2008

Resning av vindkraftverk sker vecka 15 2009

Det komplicerade förarbetet inför klassificeringen av flytetyget Westwind, som ska transportera ut de första tre vindkraftverken till Gässlingegrundet i Vänern, är nu klart. Alla tekniska underlag för resning av vindkraftverkens övre delar är inlämnade till klassificeringssällskapet DNV och om allt går enligt plan förväntas ett slutligt godkännande av den marina operationen före årsskiftet. Som en följd av instabilt väder och i syfte att hålla nere stilleståndskostnaderna för beredskap att påbörja resningen under hösten har beslut tagits att skjuta upp resningen till vecka 15 2009.

Som tidigare har kommunicerats ska Morphic leverera en komplett park bestående av tio stycken verk med en märkeffekt om 3 MW vardera till Vindpark Vänern. Delarna till de tre första vindkraftverken finns på plats i Värmland och har under en tid varit klara för resning. På grund av vissa frågeställningar relaterade till flytetyget för resningen har resningen senarelagts något. Alla tekniska underlag för resning av vindkraftverkens övre delar är inlämnade till klassificeringssällskapet DNV och om allt går enligt plan förväntas ett slutligt godkännande från Sjöfartsverket före årsskiftet.

Samtliga tio verk kommer att vara på plats och i drift under 2009. Lyften är beroende av stabila väderförhållanden och de övre delarna av vindkraftverken kommer därför att resas under andra och tredje kvartalet 2009. Bottenplattan och den nedersta tornsektionen kommer dock lyftas på plats så snart som möjligt. En stor del av installations- och förberedelsearbetet kommer därigenom att kunna göras i förväg, vilket avsevärt snabbar upp processen när väl resningen startar.

“Arbetet ute på Vänern pågår för fullt. Vi färdigställer bland annat jordningsarbeten på de första fem fundamenten, samt genomför konstruktionsarbeten på fundamenten för etapp två. Det ostadiga vädret innebär dock en väsentligt ökad arbetsrisk och vi har därför beslutat att senarelägga lyften av verkens övre delar till vecka 15”, säger Anders Sjögren, projektledare på Morphic Wind.

“Enligt tidplanen skulle fem verk ha varit i drift under 2008. Drifttagningen kommer nu att bli mellan 5 -7 månader försenad och eventuellt förseningsvite som ej orsakats av väderomständigheter kommer beräknas när verken är överlämnande sommaren 2009 . Storleken på eventuellt vite och fördelning av detta är en förhandlingsfråga”, säger Sjögren.

Enligt Morphic Technologies bedömning kommer ett eventuellt vite inte få någon väsentlig påverkan på koncernens framtida resultat och ställning.

Energimyndigheten har utsett området Vindpark Vänern till riksintresse för vindkraft. Byggandet av vindkraftparken som är ett pilotprojekt, sker i samarbete med PEAB och projektet är ett av de största pågående vindkraftprojekten i Sverige och den enda offshore-vindparken i en insjö.