4 mars, 2009

28 miljoner kronor till fiskevård

Närmare 28 miljoner kronor låg i potten när Fiskeriverket fördelade årets anslag till fiskevård. Mest pengar gick till länsvisa projekt. Vid fördelningen av årets anslag har fem områden prioriterats.

De fem områdena är:

– Länsvisa fiskevårdsåtgärder. Över hela landet är länsstyrelsernas engagerade i omfattande och långsiktiga fiskevårdsprojket för att gynna lek och uppväxt av fisk. Flera län arbetar också med att vårda och förstärka bestånden av den inhemska flodkräftan.

– Fiskevårdande åtgärder för kustfiskearter. Flera kustlän har ansökt om pengar till projekt som ska gynna kustnära arter arter som minskat kraftigt i antal under senare år. Det handlar framför allt om abborre och gädda, men även öring. Flera projekt syftar till att förbättra fiskens villkor i de områden där de leker, växer upp och söker föda. Inom ett av Fiskeriverkets projekt, Skarpsillsuppdraget, vars syfte är att öka bestånden av de stora fiskarna i kustfisket kommer man bland annat att kartlägga de kustområden som har störst behov av fiskevårdande åtgärder.

– Förstärkt fisketillsyn. Fiskeriverket och Kustbevakningen står för grundtillsynen av de allmänna vattnen. Genom Länsstyrelserna sker en förstärkt fisketillsyn, av sjöar och vattendrag men också av fritidsfisket i hav och kustvatten. Den förstärkta tillsynen, vars övergripande syfte är att uppnå ett hållbart nyttjande, får i år 260.000 kronor mer än i fjol, totalt 3,67 miljoner kronor. Nu förstärks bland annat tillsynen av kräftfisket i de stora sjöarna. Enklare och tydligare information om fiskebestämmelserna är en annan viktig del av projektet.

– Storstadsnära fiske. I syfte att öka storstadsbornas intresse för naturen vill Sportfiskarna locka fler till fritidsfiske. Ett projekt som framför allt riktar man sig till barn och ungdomar samt invandrare ska ge fler möjlighet att ägna sig åt fritidsfiske nära de tre storstadsområdena; Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Dödlighet hos gädda i “Catch and release”-fiske. Göteborgs Universitet har fått pengar till en fältstudie som ska ge svar på hur stor dödlighet det är hos gäddor vid så kallat catch and releasefiske. Studien, som sker i samverkan med Fiskeriverkets kustfiskelaboratorium, kommer att genomföras i Östergötlands eller Stockholms skärgård. Målet är att skapa ett mer etiskt sportfiske och ekologiskt hållbar förvaltning.

Anslagen har fördelats efter samråd med länsstyrelserna och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.