24 mars, 2009

Östersjöns miljö kräver fler åtgärder från flera aktörer

Svenskt Vatten anser att regeringens havsmiljöproposition innehåller flera för havsmiljön viktiga förslag. Jordbruket är en stor källa till kväve- och fosforutsläpp till Östersjön, därför är det viktigt att regeringen har lagt förslag som är riktade till den svenska jordbrukssektorn. Men det behövs fler åtgärder frånflera aktörer för att klara Östersjöns miljö.

– Regeringens satsningar med ett nytt statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning är mycket angeläget liksom anslaget för att projektera och planera fler våtmarker. De utlovade satsningarna på att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket i syfte att minska fosforförlusterna är också mycket viktiga, säger Lena Söderberg, VD i Svenskt Vatten.

– Svenskt Vatten ser mycket positivt på att en myndighet bildas med samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. En viktig uppgift är att vara sammanhållande och styrande för arbetet med Ramdirektivet för vatten, Marina direktivet och Sveriges åtaganden enligt HELCOM:s Baltic Sea Action Plan.

Vattentjänstbranschen är också beredd att fortsätta ta ansvar för de system som gör att vår sektor kan fullfölja det positiva arbete som pågår med att minska utsläppen av fosfor och kväve vid de svenska reningsverken.

– Incitament via ett välavvägt och branschspecifikt avgiftssystem kan mycket väl leda till effektivare reningsverk. Ett eventuellt avgiftssystem bör dock utformas i samarbete med vattentjänstbranschen så att det blir en avgift som leder rätt.

Svenskt Vatten ser också stöd för “uppströmsarbetet” i havsmiljöpropositionen genom att regeringen vill att källor till farliga ämnen i havsmiljön och spridningen av dessa ämnen identifieras och åtgärdas samt att EU:s läkemedelslagstiftning kompletteras med krav på testning av verksamma ämnens miljöfarlighet.

– Detta är goda nyheter för vatten och hav men för att minska belastningen av kvicksilver och kadmium i Östersjön behöver regeringen på ett tydligare sätt arbeta för en snabb utfasning av användningen av amalgam från all tandvård inom hela EU samt att kadmium förbjuds i konstnärsfärger inom EU, avslutar Lena Söderberg.