31 mars, 2009

Ny transportlösning för fartyg tar bort 500 lastbiltransporter

I en ny lösning samlar Stena Recycling och Stena Oil in mer farligt avfall med båt från anlöpande fartyg i Göteborgs hamn. Avfallet hanteras sedan på den egna återvinningsanläggningen i Skarvikshamnen. – Ungefär 500 lastbilstransporter tas bort från hamnområdet varje år. Säkerheten ökar och det blir lättare för fartyg att lasta och lossa, säger Jonas Persson, VD Stena Oil.

Anlöpande fartyg till Göteborgs Hamn har skyldighet att lämna ifrån sig farligt eller miljöstörande avfall och varje år lossas cirka 18.000 ton maskinrumsavfall från 12.000 anlöpande fartyg. Det kan exempelvis handla om oljor, övriga kemikalier och förorenat vatten. Med en ny transportlösning för hamnen kan en väsentligt större andel av lastbilstransporterna ersättas med fartyget Tell som endast används för avfallstransporterna.

Miljöfördelarna med båt är betydande. Tell drivs på marin gasoil och kan lasta 150 kubikmeter, jämfört med en lastbil som lastar cirka 12 kubikmeter. Beräkningar visar att den nya hanteringen ersätter cirka 500 lastbilstransporter med farligt avfall från hamn- och cityområdet per år. Lösningen möter också hamnens krav på att få bort så mycket transporter som möjligt inom hamnområdet så att gods kan hanteras så effektivt som möjligt..

– Detta är positivt då det blir möjligt för fartygen att lossa och lasta vid kaj med färre störningar och säkerheten ökar i hamnen, säger Jörgen Wallroth, hamnkapten i Göteborg.

Under de senaste åren har Stena Oil satsat på nya bunkerfartyg med framstående miljö- och säkerhetsprestanda.

– Vi är en bränsleleverantör men denna avfallslösning med en båt endast för avfallstransporter är intressant som sidoverksamhet för att skapa miljöfördelar och möta hamnens krav på ökad effektivitet. Med säkerhetskonceptet Grön bunkring gäller samma stränga regler och rutiner i avfallshanteringen som i leveranserna av fartygsbränslen.

Fartygsavfallet lossas sedan i Skarvikshamnen där det pumpas in i Stena Recyclings behandlingsanläggning.

– Oljehaltigt avfall förädlas där till bland annat nya oljeprodukter som exempelvis kan användas som eldningsolja, säger Johny Aronsson, filialchef på Stena Recycling i Göteborg.