6 april, 2009

Utrustade för svensk insats utanför Somalia

På väldigt kort tid har korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm samt stödfartyget Trossö gjorts klara för att operera i helt andra farvatten än de från början var avsedda för. FMV har ansvarat för en rad modifieringar av fartygen.

Den 19 december kom beslutet från regeringen att Sverige ska delta i EU-insatsen i farvattnen runt Somalia. Sedan dess har det varit full fart på förberedelserna. I ett team bestående av Marinbasen i Karlskrona och 3:e sjöstridsflottiljen, som ska genomföra insatsen, har FMV deltagit i förberedelsearbetet och ansvarat för en rad åtgärder för att göra fartygen bättre lämpade att operera i tropiska farvatten.

Korvetterna har genomgått en så kallad tredjepartsverifiering i syfte att verifiera fartygens sjösäkerhet för operation i andra farvatten än de ursprungligen var avsedda för. Tredjepartsverifieringen, som gjordes av klassificeringssällskapet Det Norske Veritas, identifierade behov som nu är genomförda.

Fartygen har bland annat kompletterats med räddningsutrustning och säkerhetsrelaterad sambandsutrustning. Räddningsbåt med dävert har monterats och vidare har fartygen fått en förbättrad ventilation och kylkapacitet för att operera i varmare omgivning samt förbättrad satellitkommunikation.

För att göra fartygen interoperabla med andra nationer har fartygen utrustats med ny sambandsmateriel, bland annat utrustning för secure text och secure voice samt kryptomateriel. Beväpningen har kompletterats med tung kulspruta och ballistiskt skydd för skyttar.

Arbetena har genomförts parallellt med översynsåtgärder och i nära samverkan med Marinbasen. Arbetena har genomförts under stor tidspress.

– Tack vare kloka beslut under hösten och en kraftsamling nu i slutet från alla inblandade har vi lyckats genomföra de här åtgärderna på kort tid, säger Ingvar Backman, koordinator för Somaliainsatsen vid FMV.

Stödfartyget Trossö har genomgått motsvarande åtgärder som korvetterna, dessutom har fartyget fått ett nytt ledningssystem. Fartyget har dessutom utrustats med flera tunga kulsprutor samt ballistiskt skydd för skyttar.

Fredag den 3 april påbörjas upplastningen på den så kallade “ship-lift” som ska transportera de tre fartygen till operationsområdet i Adenviken. Korvettstyrkan kommer att ha hemmahamn i Djibouti, som gränsar till Somalia och har ett strategiskt läge vid Röda havets mynning.

Uppgiften är att först och främst agera eskort åt de hjälpsändningar som FN (World Food Program) skickar till området. Men det kan även bli aktuellt att agera i områden där pirater verkar och där visa sin närvaro.

Länk: www.marinen.se

Bilden:
Längst fram HMS Sundsvall och HMS Gävle, två av flottans fartyg som deltagit i internationella insatser.
Foto: Patrik Östlund/Försvarsmakten.