12 maj, 2009

Observationslistning av AqualivAB/ Aqualiv AB

Med anledning av att Aqualiv AB har meddelat att bolaget upprättat kontrollbalansräkning, då mer än halva aktiekapitalet är förbrukat, har AktieTorget beslutat att tills vidare överföra handeln med Aqualiv AB aktien (AQLV) till Observationslistan från och med den 12 maj 2009. Hemsida: www.aktietorget.se

Per den 14 april 2009 har styrelsen i Aqualiv AB (publ) upprättat en kontrollbalansräkning. Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning av detta har styrelsen i bolaget kallat till extra bolagsstämma, den 25 maj 2009.

På den extra bolagsstämman (första kontrollstämma) kommer kontrollbalansräkningen att läggas fram. Styrelsen i Aqualiv har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att bolagets aktiekapital skall återställas. Styrelsen har goda förhoppningar om att kapitalet ska vara återställt vid den extra bolagsstämman, den 25 maj 2009.

Ovan nämnda åtgärdsplans huvuddelar innefattar minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt genomförande av en riktad nyemission. Beslut om dessa huvuddelar togs på Aqualivs årsstämma den 7 maj 2009. En faktor som ytterligare bedöms ha väsentlig inverkan på återställandet av Aqualivs aktiekapital är att bolagets försäljning har visat en stark uppgång de senaste månaderna.