28 maj, 2009

Tillstånd krävs för industrifiske

Ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område Särskilt tillstånd för fiske av industriarter i norska vatten i Nordsjön (4 kap. 5 a, c, d och e §).

Som industriarter i norska vatten i Nordsjön kvotavräknas strömsill/guldlax, tobisfisk, blåvitling/kolmule, glyskolja, vitlinglyra och taggmakrill/hästmakrill. I praktiken är det arterna tobis, blåvitling och taggmakrill som fångas.

Fiskeriverket har beslutat att fördela fiskemöjligheterna av tobis, blåvitling och taggmakrill som industriarter i norska vatten i Nordsjön genom särskilt tillstånd.

Tillstånd beviljas i mån av kvotutrymme och ska avse en bestämd fångstmängd av nämnda industriarter som får behållas ombord, omlastats eller landas. Vid tillståndsgivningen beaktas i vilken utsträckning fiske av industriarter har bedrivits under referensperioden 2003-2007. Fisket ska ha omfattat minst 50 ton under referensperioden.

I övrigt får industriarter i norska vatten i Nordsjön endast tas som bifångst. En sådan bifångst får utgöra högst fem procent av den totala kvantitet som behålls ombord, omlastas eller landas.

Fiske av blåvitling och tobis fördelas sedan tidigare genom särskilda tillstånd enligt 4 kap 5 a och 5 c §§ FIFS 2004:25. Ett förtydligande görs i dessa paragrafer att fiske av tobis eller blåvitling som industriarter i norska vatten i Nordsjön kräver särskilt tillstånd enligt 4 kap 5 d och 5 e §§.