30 maj, 2009

Torsken mår bättre i Östersjön

Idag offentliggjorde Internationella Havsforskningsrådet, ICES, sina råd till EU-kommissionen angående torskfisket i Östersjön. Råden för 2010 är att man ska följa förvaltningsplanerna för båda torskbestånden, vilket innebär en ökning av kvoten med 15 procent för östra beståndet och 9 procent för det västra beståndet. Forskarna poängterar dock att förvaltningsplanerna helt förlitar sig på att det inte finns några felbedömningar i beräkningarna av fisket i regionen. Något som är ytterst svårt att garantera.

– Forskarna betonar att det östra beståndet fortfarande ligger på en historiskt låg nivå men att det nu finns en ökad chans för torskens återhämtning. Men det förutsätter att tjuvfisket och bifångsten av ung torsk helt stopppas, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

EUs förvaltningsplan för Östersjötorsken tillämpas från 2007 och har utvärderats av ICES som anser att den är i linje med försiktighetsprincipen. WWF som länge arbetat för att stoppa utfiskningen tycker det är glädjande att det östra beståndet visar fortsatt ökning med ytterligare en bra årsklass torsk från 2006. Men det finns inga garantier för att reproduktionen fortsätter att vara positiv de kommande åren, därför manar WWF till stor försiktighet.

För att den positiva trenden ska fortsätta krävs det krafttag inom fisket med tekniska regleringar. För trålfisket krävs en tydlig förbättring i selektivitet för att undvika att stora mängder ungtorsk tas upp som bifångst. I trålfisket efter torsk i Östersjön beräknas 28 procent av fångsten kastas överbord, mestadels för liten torsk och plattfisk. Mängden utkast av ungtorsk varierar år från år, bland annat beroende på årsklassernas storlek i kombination med dålig fungerande selektivitet. Det innebär att när större årsklasser är på väg att växa till ökar fångsten av unga individer som ligger under minimimåttet.

– Årets utvärdering har stor osäkerhet när det gäller minskningen av svartfisket då ICES underlag är bristfällig på grund av medlemsländernas undermåliga rapportering och åtgärderna för att minska svartfisket inte har varit tillräkligt kraftfulla Till detta har vi problemet med mängden småtorsk som fångas och kastas över bord. Om vi vill ha ett långsiktigt bärkraftigt fiske måste vi se till att torsken får en chans att växa till utan att bli uppfiskad i förtid, säger Ottilia Thoreson, WWF.

WWF ifrågasätter minskningen av svartfisket på grund av brist på transparens i medlemsländernas rapporteringen av åtgärder för att minska illegal aktivitet. Till detta anser WWF att ICES gjort en bedömning baserat på undermåligt material och ifrågasätter därför den detaljerade beskrivningen som görs på så osäker grund.

För västra beståndet ses inte en samma förbättring av beståndet då endast en stark årsklass, 2008, har kunnat observerats under de senaste fem åren. Beståndet befinner sig därför i riskzonen för minskad möjlighet till reproduktion.

Fakta:
•2009 års kvot för östra torskbeståndet är 49 380 ton (EU + Ryssland). Enligt EUs förvaltningsplan kan kvoten endast öka med 15 procent, dvs till 56 800 ton.

•ICES råd 2010 för Östersjötorsk från det västra beståndet är en ökning av fisket med 9 procent enligt förvaltningsplanen, vilket innebär 17 700 ton.

•ICES råd 2010 med ett uttag av 56 800 ton (EU + Ryssland) förutsätter att tjuvfiske och bifångst helt stoppas.

•Tjuvfisket uppskattas officiellt till mellan 32 till 45 procent under 2000-2007. Enligt forskarna råder stor osäkerhet om nivån för 2008 då endast vissa länder har rapporterat till ICES, men enligt de rapporter som levererats beräknas den idag vara 6 procent.