26 juni, 2009

Fritt fram för att köra vattenskoter tills vidare

Det är fritt fram att köra vattenskoter tills vidare. Kustbevakningen lägger ner sina kontroller av skoterförare tills EG-domstolen blir färdig med sitt domslut i frågan. Egentligen får vattenskoter bara köras i “allmänna farleder” även nu och framför allt gäller vanliga sjöregler även för dessa farkoster.

Trots att ingenting har förändrats i sak blev det full rulle i debatten om vattenskotrarna för ett par veckor sedan efter en intervju med en person på Miljödepartementet för snart en månad sedan. personan ifråga tolkade ett uttalande från EG-domstolen på ett vist sätt, men i verkligheten hade ingenting hänt.

De som framför allt ägnat sig åt att kontrollera vattenskotrar – det vill säga Kustbevakningen – uttalade sig därefter om att nu kunde kontrollen öka. En lite rolig detalj i ämnet är att just Kustbevakningen, liksom även Sjöräddningssällskapet (SSRS), har ett stort antal vattenskotrar i sin flotta för att de är bra redskap/båtar för många olika uppgifter.

Vattenskoterförordningen gäller dock fortfarande och enligt denna ska förare av skotrar köra i “allmänna farleder” och följa samma regler som övriga båtförare. Något som ytterligare undertsycker att att vattenskotrar är båtar och därmed knappast bör förbjudas om inte andra båtar också gör det.

Tidningen Båtliv och Svenska Båtunionen (SBU) med sina drygt 160 000 medlemmar har under flera år hävdat att det är föraren av vattenskotrarna som bör får utbildning och som myndigheterna bör inrikta sig på, inte själva vattenskotrarna.

Juridikprofessorn Hugo Tiberg har skrivit en längre kommentar som närmare belyser frågan ur ett juridiskt perspektiv.

Länk: https://www.batliv.se/article.asp?newsid=1517

Bilden på den patrullerande KBV-vattenskotern är tagen i Smögens hamn veckan efter midsommar i år.

Lars-Åke Redéen

Kommentarer

Sazzily 01:24:37 2009-07-08

Men kolla på http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/amnen/Naturvard/friluftsliv/vattenskoter.htm länkarna till höger, med vilka områden länsstyrelsen har beslutat att det är tillåtet att köra på.

—————————
Jämför med förordningen:
3 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som vattenskotrar får användas i. Sådana föreskrifter skall dock alltid meddelas för

1. vattenområde som är så starkt påverkat av annan mänsklig verksamhet att tillkommande buller och andra störningar från vattenskoteranvändning inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för allmänheten eller miljön,

2. vattenområde utan närhet till bostadsområde eller fritidshusområde och som har ringa värde för natur- och kulturmiljövården, biologisk mångfald, friluftslivet, fritidsfisket eller yrkesfisket, och

3. annat vattenområde där vattenskoteranvändning inte medför olägenheter för allmänheten genom buller eller andra störningar och inte heller medför risk för skador eller störningar av betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av smittsamma sjukdomar.
—————————

VAR kan man överklaga länsstyrelsens beslut angående dessa områden? Vilken förening/instans/jurist i Sverige bryr sig om detta? Det är ju glasklart att i alla fall länsstyrelsen i Gävleborg totalt är ute och cyklar med sina områden. De (länsstyrelsen) har ju lagt minst ett av områdena så långt ut till havs att man måste forsla dit skotern med båt, ankra båten och sedan åka skoter…

anonym 17:16:01 2009-11-23

De där med att förarna skulle ha utbildning låter bra.
Men de där me buller å sånt håller jag inte med om,dom nya vatten skotrarna ÄR FYRTAKTARE OCH GÅR TYST! man kunde ju sätta en regel så som att trimmade skotrar bara får köra på banor/anvisade områden,och original skotrar/inte trimmade får köra.
man kan ju jämföra de me en snabbgående båt.
vatten skotrarna har framtid för sig!
men ja som har sommar ställe hur ska ja då ta mig dit me min skoter farleden går förbi 2000 meter utan för mig och man får bara köra nåra hundra meter utan för farleden. det är världelöst rent ut sagt!
vatten skotrar na blir renare och renare så de är inte värre en med en motor båt.
tack för mig hoppas ni tänker på de ni har läst nu, och gör nåttt av de om de är ni som läser det: 🙂