5 oktober, 2009

Alla får tycka till om hur Höga Kustens marina område ska se ut

Nu bjuds allmänheten in till ett första samverkansgruppsmöte där alla har chans att medverka och påverka hur planen för ett hållbart nyttjande och bevarande av Höga Kustens marina område ska se ut.

Länsstyrelsen ska starta ett projekt i samarbete med Kramfors och Örnsköldsviks kommuner i syfte att ta fram en plan för marin förvaltning av Höga Kusten.

Samtliga länder kring Östersjön har i en internationell överenskommelse enats om att bevara ett representativt nätverk av marina miljöer i Östersjön, så kallade Baltic Sea Protected Areas (BSPA-områden).

Länderna har fått föreslå ett antal områden som man anser extra värdefulla till nätverket. Höga Kusten är ett sådant föreslaget och godkänt BSPA-område. Samtliga BSPA-områden ska till utgången av år2010 haen fastställd plan för marin förvaltning av området.

Planen ska utgöras av en sammanvägning av bevarande- och nyttjandeintressen i Höga Kusten och kommer att tas fram genom dialog och diskussion mellan länsstyrelse, kommuner och berörda aktörer inom området.