28 oktober, 2009

Införande av överlåtbara fiskerättigheter i pelagiskt fiske

Överlåtbara fiskerättigheter införs för makrill, sill, skarpsill, blåvitling, tobis och vissa industriarter. Ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överlåtbara fiskerättigheter införs för följande kvoter:
Makrill och sill: Norska havet, Nordsjön, Skagerrak/Kattegatt, Östersjön västra, Östersjön östra Östersjön norra.

Skarpsill: Skagerrak/Kattegatt, Östersjön.

Blåvitling, tobis ochindustriarter i norsk zon i Nordsjön.

Tilldelning av fiskerättighet fastställs på grundval av den kvantitet som anges i de särskilda tillstånd för fiske av de pelagiska arterna sill, skarpsill, makrill, blåvitling och tobis samt av industriarter i Norges ekonomiska zon i Nordsjön som redan utfärdats för år 2009. Tilldelningen kommer att fastställas av Fiskeriverket (i promille med en decimals noggrannhet) i ett särskilt tilldelningsbeslut som gäller i tio år.

Särskilt tillstånd krävs vid fiske med:
* vadredskap med ett djup av 45 meter eller mer och en omkrets av 360 meter eller mer
* trål

Tillstånden utfärdas årligen och på tillståndet anges den kvantitet av respektive art som får fiskas i ett kvotområde med det fartyg som anges på tillståndet. Tillstånd beviljas de fartygstillståndshavare och fartyg som tilldelats en fiskerättighet.

Fiskeriverket kommer varje år att fastställa hur stor andel av respektive kvot som ska fördelas som överlåtbara fiskerättigheter. Kvantiteter kommer då också att avsättas i kustkvoter för fiske med andra redskap än de som omfattas av tillståndskravet.

I Östersjön får även trålfiske med fartyg under 12 meter bedrivas utan särskilt tillstånd och avräknas mot kustkvoterna. Det krävs inte heller särskilt tillstånd för de fartyg som endast fiskar sill och skarpsill i ICES delområde 30-31, oavsett redskap eller storlek på fartyget.

Fartyg som används för pelagisk fiske med stöd av ett särskilt tillstånd med fiskerättighet får inte användas för annat fiske eller för fiske på de pelagiska kustkvoterna. Fartyg för vilka under 2009 utfärdats tillstånd för torskfiske i Östersjön, för räkfiske eller fiske inom effortregleringen i Västerhavet kan dock fortsätta med det i den utsträckning som framgår av dessa tillstånd.

Liksom tidigare kommer Fiskeriverket avsätta delar av sill- och skarpsillskvoterna i Östersjön i en regional kvot för att kunna ge en extra tilldelning av fångstutrymme till fartyg som endast används för fiske i Östersjön och enbart landar i östersjöhamnar.

Överlåtelse och godkännande av överlåtelse
En överlåtelse av fiskerättigheter kan omfatta hela eller delar av de fiskerättigheter som fartygstillståndshavaren förfogar över. Överlåtelsen gäller för den del av den ursprungliga giltighetstiden på tio år som är kopplad till fiskerättigheten vid tidpunkten för godkännandet av överlåtelsen. En överlåtelse kan inte avse en begränsad tid t.ex. ett år eller ett visst antal månader.

Fartygstillståndshavaren ska ansöka hos Fiskeriverket om godkännande av överlåtelsen. Fiskeriverket kommer att bedöma i vad mån den tänkta överlåtelsen uppfyller de krav som ställs i lagen om överlåtbara fiskerättigheter samt säkerställa att fartygstillståndshavaren förfogar över den andel som överlåtelsen omfattar. Överlåtelsen kan inte genomföras innan den godkänts av verket.

Om det säljande fartyget ägs helt eller delvis av andra än fartygstillståndshavarna ska ansökan även vara undertecknad av samtliga ägare eller behöriga företrädare för dessa. Av beslutet om godkännande av överlåtelse kommer att framgå vilken/vilka andelar av respektive fiskekvot som de båda parterna innehar efter överlåtelsen. Nya särskilda tillstånd kommer att utfärdas för fartygen för att avspegla den nya fördelningen.

Den kvantitet som anges på tillstånden kommer att vara den totala kvantitet som får fiskas under året, dvs. fartygets andel efter överlåtelsen omräknat till kvantitet i ton genom att multiplicera andelen med den kvantitet av den svenska kvoten som av Fiskeriverket avsatts för fördelning i överlåtbara fiskerättigheter. Innehavaren av fiskerättigheten är ansvarig för att denna kvantitet inte överskrids.

Vid ett överskridande av tilldelad kvantitet görs motsvarande avdrag vid en kommande tilldelning. Om tilldelning redan skett när överskridandet av tidigare tilldelad kvot upptäcks av Fiskeriverket, kan motsvarande tilldelad kvantitet återkallas. På detta sätt kan fiskerättigheten inte överutnyttjas till skada för andra tillståndshavare.

Detta innebär att den fartygstillståndshavare som innehar fiskerättigheten kan få ett avdrag motsvarande överskridandet i sitt särskilda tillstånd eller av tilldelningen efterföljande år, oavsett om detta orsakats av det egna fisket eller av det fiske som bedrivits av den tidigare innehavaren av fiskerättigheten.

Detta är rimligt då en köpare av en fiskerättighet kan hålla sig skadelös genom villkor i köpeavtalet, om det är säljaren som står för överskridandet. Ett överskridande av den tilldelad fångstmängd kan också leda till åtalsanmälan eller administrativ sanktion beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Om fartygstillståndet dras in för en viss tid som en administrativ sanktion pga. överträdelser, kan Fiskeriverket reducera den tillgängliga fångstmängden under den period begränsningen av fartygstillståndet är aktuell.

Gemensamt fiske
De nuvarande reglerna för gemensamt fiske kommer att tillämpas året ut.
Fr.o.m. den 1 januari 2009 kommer bl.a. kravet på aktivt deltagande i fisket att stärkas. För att landad fångst ska kunna avräknas mot ett fartygs tilldelning av fångstmängd krävs aktivt deltagande Endast fartyg som aktivt deltar i fisket under fiskeresan kan avräknas fångst.

Som aktivt deltagande räknas manövrering av redskap, transport av fångst eller deltagande som lysbåt. Deltagandet ska kunna styrkas genom rapportering i loggblad. Befälhavaren på det landande fartyget avgör hur mycket av den landade kvantiteten som ska avräknas på var och en av de deltagande fartygen. Detta innebär att fångsten kan avräknas ett enda fartyg om det bedöms lämpligt, men även att fartyg utan tilldelning i området eller som redan fiskat upp sin tilldelning kan delta i fisket.

Samtliga deltagande fartyg måste dock ha tilldelats en överlåtbar fiskerättighet i något kvotområde. Befälhavaren måste kunna styrka sin rätt att fördela fångsten mellan de fiskefartyg som aktivt deltagit i fisket under den aktuella fiskeresan genom att fullmakter har inlämnats till verket i förväg. Fullmakter behöver inte lämnas in före varje fiskeresa, men bör naturligtvis återtas om samarbetet upphör.