6 november, 2009

Vi skapar kvinnliga förebilder – på deras egna villkor!

”Sedan den dagen jag började köra båt blev det som en liten vändning i livet. Jag kan själv göra något som man kan tycka är väldigt mansdominerande. Nu kan jag ta båten själv och ut och åka när min man är på jobbet. Jag kan känna det som lite lyxigt att få köra båt själv som kvinna. Det händer att jag kör min man till jobbet med båten. Söderbärke till Smedje-backen där han arbetar. Kan man bara sjöregler, är det inte svårare att köra båt, om man kan köra bil. Allt går att lära sig om man vill.” Kvinna 42 år, SBK

Möjligheten att uppleva denna känsla av lyx anses som självklar för de flesta män som äger en båt. Vad gäller resterande del av befolkningen, dvs. kvinnorna, så har de till skillnad från männen, ett flertal hinder att ta sig över innan denna känsla av lyx och frihet kan uppnås. Inte då! – kanske någon tänker och lite byråkratiskt hänvisar till att det inte finns någon som helst lag eller förbud som hindrar kvinnor att köra båt. Visst, de har alldeles rätt, några sådana lagar finns inte. Men även om kvinnor inte hindras rent juridiskt, så hindras de på annat vis – bl.a. genom fördomar, traditioner och invanda könsrollsmönster – som till stor del är grundade på en sjöhistoria med idel män, vilka gett oss en vedertagen mall som tydligt påvisar hur en riktig sjöman ska se ut.

Hur annorlunda hade det inte varit om Columbus varit en storbystad Christina, med långt svallande rött hår, gnistrande gröna ögon och en brinnande längtan att erövra världen? Tyvärr var så inte fallet och det historiska utbudet av sjömän – såväl det faktiska som det fiktiva – innefattar därför få kvinnor och mestadels skäggiga, rödbrusiga män som ibland även förlänats med en och annan protes då någon bristfällig kroppsdel behövt komplette¬ras. I pojkvärlden är det fullt möjligt att se upp till och identifiera sig med dessa havets hjältar. Hur många pojkar är det inte som haft ex vis våra svenska vikingar, kapten Krok eller någon annan manlig befälhavare som förebild?

För flickornas och kvinnornas del är dock situationen helt annorlunda då avsaknaden av kvinnliga förebilder bland våra historiska sjöfarare i hög grad har bidragit till att dagens kvinnor befinner sig rejält akterseglade inom båtlivet.

Det här är ett faktum som Smedjebackens Båtklubb arbetar aktivt för att förändra. Vår ambi¬tion är att kvinnor och män ska kunna vistas ombord på samma villkor. Det är inte frågan om att män och kvinnor ska byta uppgifter med varandra, utan att dela på dem. En förut¬sättning för detta förändringsarbete är ett gediget underlag som ger förutsättningar att tillhandahålla rätt stöd och insatser. Genom bidrag ifrån Leader Bergslagen har SBK – till-sammans med ABF Västerbergslagen, Fagersta Båtklubb och långfärdsseglaren Linda Lindenau – gjort en undersökning för att söka svar på följande frågor:

– Varför kör inte kvinnor båt i större utsträckning?
– Vilka förutsättningar krävs för att kvinnor ska köra båt i större utsträckning?

En enkät skickades till samtliga medlemmar i SBK och FBK. Kvinnliga medlemmar ombads fylla i enkäten, medan manliga ombads lämna den vidare till en eventuell partner eller dotter. På så vis nåddes ett stort antal kvinnor som vistas på sjön Barken, belägen i södra Dalarna. Av ca 700 utskickade enkäter har 210 besvarats och returnerats, vilket innebär en svarsfrekvens på 30 %. Ibland de förtryckta svarsalternativen medgavs även utrymme för egen¬formulerade svar, vilket bidrog till ett mera omfattande resultat. När så många kvinnor öppenhjärtigt delar med sig av sina personliga erfarenheter ombord blir svaren varierande och väl nyanserade.

I SSRS tidning Trossen kunde vi läsa att Amelia Adamo känner sig nöjd med att vara hopp-i-land-kalle – något hon har all rätt i världen att vara. Precis som hon säger behöver en kvinna inte vara duktig på allt. Men 38 % av kvinnorna som svarat på vår enkät är inte nöjda med sin nuvarande roll ombord, utan uppger att de önskar köra båt oftare!

De hinder som dessa kvinnor upplever på vägen dit, är främst en partner som kör bättre, tätt följt av den egna bekvämligheten samt känslan av osäkerhet. Den här kombinationen av upplevda hinder förstärker varandra i en negativ spiral. Att den som är bäst på att hantera båten fortsätter att föra befälet ombord ökar bara klyftan mellan mannen och kvinnan. Den (enligt statistiken) manlige befälhavaren blir bättre och bättre att framföra båten, medan kvinnan känner en allt större osäkerhet och kanske till slut fastnar i tanken att det är bekvä-mast att fortsätta som vanligt – och det just för att mannen genom sin träning blivit så mycket bättre att köra medan kvinnan av bekvämlighet och osäkerhet stått tillbaka. Ett par som är relativt jämställda på land kan – i den stund de kliver ombord – samtidigt ta ett enormt kliv bakåt vad gäller jämställd¬heten. Ovanstående är ett klassiskt exempel på vidmakthållandet av de traditionella könsrollsmönstren ombord.

Att bryta dessa invanda mönster är inte det lättaste, men det är likaväl fullt möjligt. Det omfattande och öppenhjärtliga undersökningsresultatet har gett oss goda möjligheter att – i första hand för kvinnliga medlemmar i SBK och FBK – bygga upp en relevant utbildnings- och aktivitetssatsning, vars främsta syfte är att stärka kvinnans roll ombord. (Denna satsning är i dagsläget preli¬minär då omfattningen av de aktiviteter som planeras till viss del är bero-ende av om projektet beviljas ytterligare stöd ifrån Leader Bergslagen. Beslut om detta kommer att fattas någon gång under vintern.) Aktiviteterna kommer att utgå ifrån de önske-mål som kvinnorna själva uppgett i enkäten.

De förutsättningar som bidrar till att öka kvinnors möjligheter att ta ett större ansvar ombord, uppges främst vara att de själva får bestämma när, var och hur de ska köra samt att de får köra i dagsljus. Dessa önskemål, tillsammans med det faktum att många kvinnor uppger att de vill träna enbart med sin partner, gör att SBK inte fokuserar på att erbjuda praktisk träning i första hand. Istället kommer vi att – tillsammans med ABF och Linda Lindenau – inrikta oss på att erbjuda kurser och föreläsningar i mod och motivation samt grund¬läggande teoretisk utbildning, då även dessa önskemål framgår tydligt. Om det i ett senare skede visar sig att det finns intresse för praktisk träning kommer även detta att erbjudas.

Ett mindre antal av kvinnorna uppger i enkäten att de avstår från att köra familjens båt ex vis för att den saknar elstart eller för att den beter sig nyckfullt då den är i behov av repara¬tion eller någon annan åtgärd som främjar hanterbarheten. För att undanröja även detta hinder kommer personal från både Båtshopen och SOLAB att finnas på hamnområdet en dag under nästa säsong och kostnadsfritt ställa upp med sitt kunnande och ge förslag till förbättringar på medlemmarnas båtar. Det ger båtägarna möjlighet att få kostnadsfria råd av en fackman utan att de behöver ta upp båten och traila den till aktuell firma.

Genom ovanstående insatser hoppas vi undanröja större delen av de hinder kvinnor upp-lever stå emellan dem och ett mera jämställt båtliv.

Vill du vara en kvinnlig förebild? Eftersom undersökningsresultatet ger en unik bild av kvinnors förutsättningar för ett aktivt och jämställt båtliv, kommer delar av det att användas även inom SBU: s och Linda Lindenaus projekt att skapa flera kvinnliga förebilder inom båtlivet. Alla kvinnor som känner att de har vilja och potential att utvecklas för att stå som före-bild inom något av båtlivets olika områden har möjlighet att ansöka till projektet. Trettio kvinnor kommer sedan att få stöd att utvecklas inom antingen skrivande, skepparskap, föreningskunskap eller utbildning.

Ta chansen att utvecklas. Ovanstående satsningar ger alla båtlivsintresserade kvinnor – från dem som helt saknar förkunskaper och vill lära sig hantera familjens båt i nödfall – till dem som redan har god erfarenhet och vill utvecklas ytterligare, unika möjligheter att vidareutvecklas inom båtlivet.

Till sist vill jag även ta tillfället i akt att utmana alla män ombord – handen på hjärtat nu karlar! – Vad gör du för att aktivt medverka till ett mera jämställt båtliv med goda förebilder för både flickor och pojkar? Vad kan just du göra för att underlätta för din partner eller dotter på vägen dit? En elstart till båtmotorn är kanske den ultimata julklappen – eller en praktisk kurs i segling?

Text: Marie Lekare, Smedjebackens Båtklubb, som fått både hydraulstyrning, mantågsvajer och fem meter avgasslang av tomten. Läser fn. Handbok för dieselmotorn.

För information:
www.smedjebackensbatklubb.se
www.batunionen.com

Ytterligare citat från undersökningen:

”Det är eller borde vara självklart för alla som är på sjön, man som kvinna, att kunna manöv-rera sin båt, samt att ha teoretiska kunskaper motsvarande förarbevis.”
Kvinna 55 år, SBK

”Det är så skönt när man känner att man kommit över en tröskel och avspänt behärskar något som tidigare varit förknippat med osäkerhet och full koncentration.” Kvinna 39 år, SBK

”Jag gick en manövreringskurs för motorbåt eftersom jag kände mig osäker på att köra båten. Efter det var det jag – och inte min man – som mestadels körde motorbåten (8 m) och det var mycket roligare att vara på sjön. Jag kunde också ta med vänner på båten utan att behöva min man som ”kapten.” Kvinna 44 år, SBK