3 december, 2009

Skydda unga torskar i Östersjön

Den 2 oktober antog Östersjöregionens fiskeministrar en unik deklaration i Saltsjöbaden för att stärka fiskbestånden i Östersjön. Ett åtagande var att vidta snabba åtgärder för att skydda starka unga torskårsklasser.

– Denna åtgärd är helt central för att återställa ett betydande torskbestånd i Östersjön, menar Katarina Veem, Programchef för Baltic Sea 2020.

För att driva på arbetet anordnade Baltic Sea 2020 en 2 dagars workshop i Danmark med experter från regionens medlemsstater för att diskutera vilka åtgärder som krävs för att skydda starka unga torskårsklasser i Östersjön. Idag presenteras slutsatserna för EU kommissionen, däribland följande åtgärder:
• Till dess att ett totaltförbud mot utkast införs bör minsta tillåtna landningsstorlek ses över (idag får man inte landa torsk som är mindre än 38 cm).
• Målet med redskapens selektivitet måste förtydligas och reglerna för hur redskapen ska utformas bör vara enkla och tydligt definierade. Selektiviteten ska ske vid själva trålningen, dvs. innan fisken tas upp.
• Permanenta och temporära realtidsstängningar av områden med ungtorsk är ett måste för att bestånden ska ha möjlighet att återhämta sig.
• Det framgångsrika danska kameraövervakningssystemet bör testas på fartyg i samtliga länder runt Östersjön.
• Istället för kvoter på landad fisk bör allt en fiskare fångar landas, sk fångstkvoter och nyttjas på ett mer flexibelt sätt över året och mellan olika år.

– Insatser på det här området är av särskild strategisk betydelse för Östersjötorskens överlevnad och välmående, säger Katarina Veem.

– Nästa steg blir att utveckla de prioriterade åtgärderna så att de resulterar i konkret handling. Det kommer att krävas att samtliga medlemsstater tillåter industrin att försöka hitta lösningar på problemen. Dessa lösningar måste därefter testas av forskare för att åtagandena i färdplanen ska kunna realiseras. Enbart då kan vi säkerställa att en verkligt samordnad och framgångsrik strategi ska kunna utvecklas, avslutar Katarina Veem.