11 januari, 2010

KBV leder nytt EU-projekt om havsövervakning

Kustbevakningen ska leda ett projekt som ska förbättra möjligheterna till en integrerad övervakning av de nordeuropeiska havsområdena. Målet är att informationsutbytet mellan ländernas system ska bli effektivare. Projektet kommer att ledas från ett projektsekretariat i Karlskrona.

– Projektet ska föreslå hur medlemsländerna bör samarbeta för att lättare kunna utbyta information och vilka lagmässiga ändringar som bör göras, säger Dan Thorell, chef för Kustbevakningen region Syd.

Arbetet med integrering av sjöövervakning ingår i den europeiska havspolitiken. Det är framförallt rättsliga och administrativa frågor som måste besvaras för den framtida integreringen. En samordnad sjöövervakning har varit en prioriterad fråga för det svenska EU-ordförandeskapet. En större samordning ökar förmågan att gemensamt hantera kriser och katastrofhändelser i Östersjö- och Nordsjöregionen. Det ger också bättre brottsbekämpning, fiskerikontroll, tull och gränskontroll, sjö- och miljöräddningstjänst, sjösäkerhet och sjöfartsskydd. Ett annat mål är att göra myndighetsutövningen effektivare, spara kostnader och att underlätta för sjötransporter genom enklare anmälningsrutiner för sjöfarten.

Avtalet med EU-kommissionen innebär att Kustbevakningen inrättar ett projektkontor i Karlskrona med fyra till fem medarbetare. I projektet deltar 24 myndigheter från tio länder som projektmedlemmar: Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Sverige och Tyskland. Tio svenska myndigheter deltar: Kustbevakningen, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Transportstyrelsen och Tullverket. Budgeten för det tvååriga projektet är på drygt tre miljoner.

Länk: www.kustbevakningen.se