26 februari, 2010

Fortums Nordiska Miljöfond finansierar miljöprojekt i nedre Dalälven med 900 000 kr

Fortum samarbetar med Upplandsstiftelsen i ett treårigt projekt för att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer vid nedre Dalälven. Miljön i området är så unik att den är utpekad som särskilt värd att bevara inom det Europeiska naturnätverket Natura 2000. Projektet finansieras med 900 000 kronor från Fortums Nordiska Miljöfond. Fonden finansieras genom avsättningar för varje kund till Fortum som väljer el märkt med Bra Miljöval. Projektet omfattar bland annat naturreservatet Bredforsen och Fortums marker kring Untra kraftverk.

– Området kring Untra vattenkraftverk i nedre Dalälven är speciellt och sannolikt ett av de områden kring Fortums vattenkraftverk i Sverige som är rikast på naturvärden. Vi är därför glada över samarbetet med Upplandsstiftelsen i detta konkreta projekt för att bidra till att området kan bevaras, säger Birgitta Adell, miljösamordnare vattenkraft, Fortum

Området vid nedre Dalälven är livsmiljö för ett stort antal hotade arter. Genom förändringar i markanvändning inom jord- och skogsbruk samt utbyggnaden av älven för vattenkraft håller dessa miljöer på att förändras. Samarbetsprojektet är bland annat inriktat på buskröjning och uthuggning av gran från strandängar, återskapande av slåtter och betesmark, frihuggning av gamla ekar och åtgärder för att säkerställa mångfalden av växter och djur.

– Ingen annanstans är den biologiska norrlandsgränsen så tydlig som just här, förklarar Pär Eriksson, projektledare Upplandsstiftelsen. Alldeles vid nordgränsen för många av våra sydliga djur och växter finns rikligt med exempelvis ädla lövträd som ek, ask och lind. Några områden tillhör de mest värdefulla vi har när det gäller biologisk mångfald. Här lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Här finns också landets sydligaste harrbestånd vilket är av stort biologiskt värde. Stödet från Fortums Nordiska Miljöfond betyder mycket för det fortsatta arbetet.

Om projektet
Projektet är planerat att pågå i tre år och genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen, en fristående organisation ägd av Uppsala läns kommuner och landsting. Arbetet leds av Upplandsstiftelsen i samarbete med Fortum. Dessutom ska arbetet bedrivas i samråd med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Uppsala län, Heby, Tierp och Älvkarleby kommun. Kontakter kommer även att knytas med andra berörda markägare, främst Bergvik AB som äger stora arealer kring Dalälven.

Fortums Nordiska Miljöfond
Samarbetsprojektet finansieras av Fortums Nordiska miljöfond. Fonden får sina pengar genom avsättningar från Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Fortums Nordiska miljöfond har tidigare bland annat bidragit till åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen, anläggandet av en ny fiskväg vid Lundströmmens kraftverk samt forskning kring den hotade flodpärlmusslan.

www.fortum.se/naturen