9 mars, 2010

Styrmedel för en bättre vattenmiljö

Vattenprisutredningen har överlämnat sitt betänkande Prissatt vatten? (SOU 2010:17) till miljöminister Andreas Carlgren. Vattenprisutredningen konstaterar att Sverige uppfyller de formella krav på prispolitik för vatten som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten. Samtidigt konstateras att vattenmyndigheternas kartläggning av vattenmiljön visar att nuvarande åtgärder inte varit tillräckliga för att nå målet “god vattenstatus”. Omfattande åtgärder behöver därför vidtas.

Utredningen bedömer att förutsättningarna för att kostnadseffektiva åtgärder ska vidtas ökar om ekonomiska styrmedel används i större utsträckning. Sverige utnyttjar i mycket begränsad omfattning ekonomiska styrmedel inom vattenförvaltningen. Huvudsakligen används regleringar baserade på miljöbalken och EU-direktiv. Enligt utredningen kan reglerande styrmedel behöva minska till förmån för ökad flexibilitet när det gäller hur och var åtgärder ska vidtas. Utredningen ger bl.a. exempel på hur inslag av ekonomiska styrmedel skulle kunna kombineras med dagens regleringar.

Vattenprisutredningen föreslår en ändring i miljöbalken som ger möjlighet för verksamhetsutövare att vid miljöprövning av verksamhet välja att betala en avgift för intrånget/skadan istället för att bekosta eller utföra kompensatoriska åtgärder. Avgifterna ska användas för miljövårdande åtgärder, som då kan vidtas där man får mest miljönytta för pengarna. Utredningen föreslår vidare att de s.k. bygdeavgifterna, som betalas av vattenkraftsindustrin, i större utsträckning än idag ska användas för åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Utredningen anser också att tidigare lämnade förslag om en flexiblare användning av de s.k. fiskeavgifterna och finansieringen av övervakningen av vattenmiljöns utveckling ska genomföras.

Utredningen förordar en utredning av hur tillgängliga medel inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik och dess landsbygdsprogram kan användas på ett mer kostnadseffektivt sätt, särskilt med beaktande av de krav som ställs i ramdirektivet för vatten. Detta bör utredas av Jordbruksverket senast inför nästa programperiod.