23 mars, 2010

Miljömål för svenskt ledarskap för hållbar utveckling

– Alliansregeringen har under mandatperioden flyttat fram positionerna, ökat insatserna och höjt ambitionen för att nå viktiga miljömål. Det sa miljöminister Andreas Carlgren när han presenterade regeringens miljömål vid en presskonferens på tisdagen. – Miljötillståndet blir allt bättre. De 16 miljökvalitetsmålen utvecklas nu för att möta de miljöpolitiska utmaningar vi står inför i dag och motsvara regeringens höjda miljöambition.

– Regeringen har kraftigt höjt anslagen till miljöarbetet, från 15 till 20 miljarder kronor, jämfört med förra fyraårsperioden. Insatserna på tidigare eftersatta områden som biologisk mångfald, havsmiljö och klimat har förstärkts rejält. Aldrig förr har så mycket gjorts för miljön, säger miljöminister Andreas Carlgren.

I den nya miljömålspropositionen anges en ökad ambition för svenskt ledarskap för hållbar utveckling.

– Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling, både vad gäller det vi gör här hemma och internationellt
– Miljöarbetet behöver engagera fler och allt fler inom näringsliv, kommuner och ideella organisationer behöver göras delaktiga
– Miljömålen ska samla aktörerna till ett arbete mot hållbara mål
– Regeringen inbjuder till långsiktigt samarbete för miljöpolitiken

I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete görs en bedömning av om målen nås och redovisas åtgärder för att nå dem. Till grund för förslagen ligger arbetet som skett i Miljömålsrådet och den särskilda Utredningen om miljömålssystemet, där samtliga riksdagspartier och experter som bl.a. miljöorganisationer bidragit. Den långsiktiga inriktningen för miljöpolitiken presenteras med ett modernare och effektivare miljömålssystem.

Naturvårdsverket får ett utökat ansvar för att samordna myndigheternas miljömålsuppföljning. Generaldirektörer för ansvariga myndigheter inom miljömålssystemet föreslås bilda ett särskilt råd till miljöministern. Regeringen bjuder in till en parlamentarisk beredning.

– Miljöpolitiken tjänar på långsiktigt politiskt samarbete. Regeringen bjuder därför nu in samtliga riksdagspartier till en parlamentarisk beredning med uppgift att utveckla nya etappmål, styrmedel och åtgärder. I det arbetet bör dialogen med näringsliv, ideella organisationer och forskarsamhället utvecklas, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Miljötillståndet blir allt bättre. Regeringen bedömer att det finns förutsättningar att med ytterligare åtgärder nå elva av de 16 miljökvalitetsmålen. Ett av målen, Skyddande ozonskikt, är på väg att nås med vidtagna och planerade åtgärder.

Däremot är det fortfarande mycket svårt att nå fyra av målen, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv, även om ytterligare åtgärder sätts in. Orsaken är naturens återhämtningsförmåga och andra förändringar som ofrånkomligen tar tid, samt beroendet av internationella insatser.

Regeringen har valt att under mandatperioden presentera särpropositioner och förstärkta budgetmedel för särskilt prioriterade miljömål. Dessa särskilda satsningar på klimatet, havsmiljön och skydd av värdefulla naturskogar redovisas nu i miljömålspropositionen.

Regeringen har höjt klimatambitionen. Den tidigare regeringens klimatmål på minus fyra procent minskade utsläpp till år 2012 har höjts till 40 procent till år 2020. Sverige har därmed blivit ledande och pådrivande internationell aktör i klimatförhandlingarna. De senaste tre åren har utsläppen i Sverige minskat mer än någon tidigare treårsperiod. Genom föreslagna klimatskatter, gröna investeringar i utvecklingsländer och beslut om de bindande åtgärder i Sverige som regeringen beslutat i EU, kommer svenska utsläppen per person år 2020 vara de lägsta i EU.

– Sverige har nu EU:s mest ambitiösa klimatpolitik. Nu minskar utsläppen även från transportsektorn och det rullar tolv gånger fler miljöbilar på vägarna än förra mandatperioden, det säljs åtta gånger mer etanol och det säljs tre gånger mer biogas, säger Andreas Carlgren.

Regeringen har kraftigt ökat insatserna för att nå havsmålet. Från knappt spårbara pengar i budgeten har regeringen satsat över en miljard på havsmiljön under mandatperioden. Kraftfulla satsningar mot övergödning har initierats, bl.a. med åtgärder inom jordbruket med kantzoner och våtmarker. Fosfater i tvättmedel har förbjudits. En ny havsmiljömyndighet tillskapas i Göteborg.

– Från nästan obefintlig nivå satsas nu årligen en miljard kronor på havsmiljön. Sverige kommer att klara åtaganden för Östersjön, vilket presenteras senare i vår. Sverige har varit pådrivande för som lett till att Östersjön är pilotområde inom EU och för att Ryssland ska åtgärda den värsta enskilda utsläppskällan i Kaliningrad, säger Andreas Carlgren.

Regeringen klarar nu delmålet för långsiktigt skydd av värdefull skog under miljömålet Levande skogar. När alliansregeringen tillträdde hade enbart 150 000 hektar av det statliga ansvaret på 400 000 hektar värdefull natur skyddats. Anslag och verktyg som lämnades av förra regeringen gjorde att Miljömålsrådet 2006 konstaterade att med nuvarande anslagsnivå uppnås målet först 2020 .

Under alliansregeringen har anslaget för biologisk mångfald ökat, från 6 miljarder under den tidigare regeringen till 7,5 miljarder under alliansregeringen. Mer värdefull natur, ungefär 60 000 hektar, har därmed skyddats anslagsvägen.

Samtidigt har den statliga marken använts. I ett första steg skyddades Sveaskogs värdefulla naturskogar (60 000 hektar). I ett andra steg skyddades Fastighetsverkets och Fortifikationsverkets naturvärdefulla mark (51 000 hektar). Nu tas nästa steg när Sveaskog AB avsätter ersättningsmark som ger skydd till 80 000 hektar skyddsvärd skog hos privata markägare och bolag.

– Regeringen tar nu det ojämförligt största steget för naturvård och för att skydda våra fina svenska naturskogar. Det tidigare omöjliga målet om skydd av skog uppnås redan 2010. Det ger oss en bra grund att utveckla nästa steg för hållbart brukande och skydd tillsammans med forskning, näring och naturvård, säger Andreas Carlgren.

– Det är i första hand är på statens och bolagens marker skyddet av värdefull natur ska ske och att skattebetalarnas pengar inte ska användas för att tvångsköpa privata småskogsägares marker, säger Andreas Carlgren.

Miljömålen infördes 1999. De anger vilken miljökvalitet som är önskvärd. Systemet ger dem som aktivt arbetar för miljön nationellt, regionalt och lokalt en gemensam målbild. Målen skapar möjligheter för breda genomomförandestrategier.

Kommentarer

Kjell@el-gubben.se 08:22:04 2010-04-07

Visa(O)