7 maj, 2010

Scania återanställer inom Europaproduktionen

– Den fortsatta återhämtningen av den globala efterfrågan gör att vi behöver öka bemanningen för att klara en högre produktionstakt under det tredje kvartalet, säger Anders Nielsen, Executive Vice President och ansvarig för Scanias produktion.

Antalet återanställningar inom produktionen som planeras fram till halvårsskiftet motsvarar en fjärdedel av de anställda som inte fick sina tidsbegränsade kontrakt förlängda till följd av den kraftiga nedgång som följde efter finanskrisen 2008.

– Vi har använt perioden av låg beläggning inom produktionen till insatser för att förbättra metoder och arbetssätt. De förbättringar som våra medarbetare har utvecklat kommer att resultera i en avsevärt förbättrad produktivitet, säger
Anders Nielsen.

Sedan slutet av 2008 har antalet anställda inom Scanias produktion minskat med cirka 3 000 personer, varav 2 000 visstidsanställda som inte fått sina kontrakt förlängda. Resterande del av minskningen beror på stopp för ersättningsrekrytering till följd av pensionsavgångar etc.

– Den produktionsökning som vi planerar kan inte hanteras inom ramen för den del av vårt flexibilitetsavtal som medger att veckoarbetstiden ökas med fem timmar per vecka. Av respekt för våra medarbetare är inte heller ett ökat övertidsuttag någon bra lösning. Därför väljer vi att även utnyttja flexibilitetsavtalets möjlighet att visstidsanställa upp till 20 procent av medarbetarna inom produktionen, säger Anders Nielsen.

Behovet av återanställningar är störst inom Scanias komponentverkstäder, som finns i Sverige och som även fortsatt kommer att svara för vissa stödleveranser av delar till motorer, axlar och växellådor till produktionen i Brasilien. Cirka 300 av de 500 av jobben finns i Sverige och de övriga vid anläggningarna för slutmontering av lastbilar i Nederländerna och Frankrike.

De visstidsanställda som inte fick sina kontrakt förlängda i slutet av 2008 och 2009 har förtur i Scanias rekrytering. Hittills har ett hundratal av dessa återrekryterats till komponentverkstäderna i Södertälje för att ersätta personal som lämnat Scania genom naturlig avgång. Det stora flertalet av dem som tillfrågats har tackat ja till återanställning. De anställs på visstidskontrakt som sträcker sig över 6 månader och kan förlängas med ytterligare 6 månader för att därefter omvandlas till tillsvidareanställning.

– Det är glädjande att så många visar fortsatt förtroende för Scania som arbetsgivare, och det är samtidigt en stor fördel att kunna rekrytera medarbetare med tidigare erfarenhet av Scanias arbetssätt, avslutar Anders Nielsen