31 maj, 2010

“Låt torsken hjälpa till att förbättra miljön!”

Internationella havsforskningsrådets (ICES) årliga råd för fiskbestånden visar att torsken i östra Östersjön återhämtat sig till nivåer som senast rådde i slutet på 1980 talet ICES konstaterar att torskbeståndet förbättrats och föreslår för det största, östra beståndet att torskkvoterna ökas med 15% procent, vilket är i enlighet med förvaltningsplanen. Samtidigt är det viktigt att få till stånd förvaltningsplaner för sill och skarpsill i Östersjön så att arternas samspel i ekosystemet kan säkras.

Pressrelease:

”Vi gläds åt torskbeståndets starka tillväxt, men det är ännu inte uppe i de nivåer som vi tror är önskvärda och uthålliga på lång sikt. Vi vet idag att återuppbyggnaden av torskbeståndet också är viktig för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Därför kan inte politiker och förvaltare bara se fiskets intressen, utan måste också se till helheten i Östersjöns ekosystem – havets förmåga att producera fisk och kvaliteten på vattnet hänger ihop. ”, säger Katarina Veem, programchef vid Baltic Sea 2020.

En rad vetenskapliga studier visar att ett återställande av Östersjöns fiskbestånd kan reducera övergödningens effekter. En större mängd torsk skulle minska mängden av torskens viktigaste byten, skarpsill och strömming. Eftersom dessa planktonätande fiskar kontrollerar mängden djurplankton skulle mer torsk innebära mer djurplankton. Med mer djurplankton skulle mängden växtplankton, deras föda, minska och vi skulle få ett klarare hav.

Ett återhämtat torskbestånd kan ge märkbara effekter på Östersjöns miljö redan inom fem till tio år. De flesta andra åtgärder kräver betydligt längre tid för att få effekt. Torskfisket måste värderas utifrån dess potential och roll för havsmiljön.