9 mars, 2011

“Ministrarna sviker Östersjön”

Helsingfors, Finland: När Helsingforskommissionen (HELCOM) idag håller sitt årliga möte på hög politisk nivå finns dessvärre inte ministrarna på plats. Det sänder en oroväckande signal att länderna inte ger HELCOMs aktionsplan för Östersjön den prioritet den kräver, säger Världsnaturfonden WWF.

WWF gav starkt stöd till de prioriteringar miljöminister Andreas Carlgren satte upp i samband med att Sverige tog över ordförandeskapet i HELCOM den 1 juli 2010. Det handlade bland annat om att fler ministermöten skulle hållas för att stärka det politiska ledarskapet.

– Det är därför oroande att Anders Carlgren, ordförandelandets ansvarige minister, inte finns på plats när HELCOMs högnivåmöte hålls och inte heller hans ministerkollegor i regionen, säger Åsa Andersson, programchef för svensk natur & Östersjön på WWF.

Dagens möte ger möjlighet för länderna att rapportera de framsteg som gjorts och de utmaningar som kvarstår för att genomföra åtgärderna i den aktionsplan som för fyra år sedan lanserades, med stort pompa och ståt, som ett ambitiöst program för att återskapa en god miljöstatus i Östersjön till 2021.

– Om och om igen har vi hört ministrarna runt Östersjön tala om vikten av HELCOMs aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP), men bristen på genomförande visar med stor tydlighet att ett starkare ledarskap är nödvändigt, säger Åsa Andersson.

– Även om det är glädjande att vissa viktiga framsteg har gjorts – till exempel utbyggnad av vattenreningsverk och den pågående processen att förbjuda avloppsutsläpp från sjöfart – så har det samlade genomförandet hittills varit allt för långsamt och de konkreta åtgärderna för få för att nå planens mål, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF och ordförande i WWFs internationella Östersjöprogram.

HELCOM har identifierat vilka åtgärder som krävs och finansiella institutioner har ställt medel till förfogande. Det som saknas är den politiska viljan hos Östersjöländerna. Konkreta åtgärder behövs för att minska utsläpp av övergödande ämnen från jordbruket, kontrollera utsläppen av miljögifter, minska påverkan från fiske och skydda den biologiska mångfalden.

– Vi uppmanar därför ministrarna att ge Östersjön och aktionsplanen den höga politiska prioritet den kräver, säger Håkan Wirtén.