24 mars, 2011

Nu säkerställs 3722 Natura 2000-områden

Regeringen har idag beslutat att utse 3 722 områden av de svenska Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden. Beslutet är sista steget i en lång beslutsprocess inom EU och innebär att det slutligt fastställs att dessa områden ingår i nätverket Natura 2000.

– Våra Natura 2000-områden är mycket värdefulla och innehåller stora delar av våra mest skyddsvärda miljöer. Det är mycket positivt att Sverige nu tar detta steg i våra åtaganden i nätverket och ger 90 procent av det totala antalet svenska Natura 2000-områden särskilt skydd, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Vad är Natura 2000?
Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1993 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden avgränsas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte; att bidra till bevarandet av biologisk mångfald inom EU.

Bestämmelserna kring Natura 2000 återfinns i två EU direktiv; Fågeldirektivet (2009/147/EG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Det senare handlar om bevarande av hotade livsmiljöer (naturtyper) och vissa grupper av växt och djurarter. Direktiven är ett av EU:s viktigaste bidrag till arbetet med att bevara biologisk mångfald.