2 maj, 2011

Andelen hälsofarliga kemiska produkter i vardagen minskar

Årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB visar att andelen hälsofarliga konsumentprodukter minskar. Av de kemiska konsumentprodukter som importerades och tillverkades i början av 90-talet var drygt hälften hälsofarliga. Under slutet av 90-talet sjönk denna andel och är idag 39 procent. Konsumentkemikalier är till exempel färg, rengöringsmedel, bensin och lim.

På den svenska marknaden finns idag cirka 2 500 olika färgprodukter riktade till konsumenter. Under 2009 köpte svenska konsumenter i genomsnitt 9,5 kilo färg per person, varav 17 procent utgjordes av lösningsmedelsbaserad färg. Den andelen har stadigt minskat de senaste åren. Som en jämförelse var motsvarande andel 29 procent år 2002.

Att få bort användningen av bly och kadmium är ett av delmålen som anges i det av Riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Trots det har användningen av varor som innehåller bly eller kadmium inte visat någon tydlig nedgång de senaste tio åren. När det gäller varor med bly har användningen sedan 2006 legat relativt stadigt på cirka 20 000 ton per år. När det gäller kadmium minskade användningen något mellan år 2008 och 2009, efter att ha ökat under 2000-talet.

De vanligaste kemiska ämnena i kemiska produkter, näst efter vatten, är metylisotiazoloner. De är allergiframkallande, används som konserveringsmedel och finns i mer än 5 000 olika kemiska produkter. Inom industrin är de mest förekommande i massa- och pappersbranschen och i övrig kemisk industri. Men ämnena används också i livsmedels- och textilindustrin. Trots att de finns i så många olika produkter är den totala mängden som används bara 108 ton per år eller cirka 12 gram per person.