21 juni, 2011

Klimat, vatten och biologisk mångfald på miljöministrarnas agenda

Vid tisdagens möte med EU:s miljöministrar i Luxemburg står antagande av rådsslutsatser för klimatfärdplan 2050 på agendan. Sverige driver på för en högre ambition i EU:s klimatarbete. Rådet förväntas anta slutsatser baserade på kommissionens meddelande “Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050” som presenterades i mars i år.

– Vi välkomnar kommissionens meddelande och de slutsatser som är på väg fram, men vill att EU ska gå längre och arbetar för högre klimatambitioner, säger miljöminister Andreas Carlgren.

– Sverige vill se slutsatserna som ett första steg, där rådet vid ett senare tillfälle ska återkomma för att anta högre och bindande mål som är nödvändiga för att klara utsläppsminskning på 80-95 procent och därmed begränsa temperaturökningen till högst två grader, säger Andreas Carlgren.

Högre ambitioner inom EU innebär också ett internationellt ansvar för åtgärder utanför EU. De högre målen bör därför inkludera internationella åtgärder.

Kommissionens analys visar att det kostar att skjuta på omställningen till ett utsläppssnålt samhälle. Dessutom finns det flera färska rapporter som visar att en ambitiös klimatpolitik inte står i motsats till ekonomisk tillväxt utan tvärtom kan förstärka den.

– EU behöver befästa en ledande roll i klimatarbetet med en ambitiös klimatpolitik och arbete för grön tillväxt. Det är hög tid för EU att lyfta blicken bortom 2020. För att klara av klimatutmaningen är det också avgörande att klimatfrågan finns med i alla relevanta politikområden med ambitiösa sektorsplaner, säger Andreas Carlgren.

Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 gjordes en överenskommelse om att utvecklade länder ska ta fram långsiktiga planer för att minska sina växthusgasutsläpp. Kommissionens meddelande om färdplan kan ses som ett svar på detta men är också i linje med ett ökat fokus från flera håll inom EU att satsa på att utveckla en grön ekonomi. Strategins utgångspunkt är att EU på ett kostnadseffektivt sätt ska nå målet att minska sina utsläpp med 80-95% till år 2050. Den självklara utgångspunkten måste vara att EU ska klara sitt 2050-mål på ett kostnadseffektivt sätt.

– Färdplanen för EU:s klimatarbete är viktig för alla medlemsländer. Näringslivet runt om i Europa behöver en tydlig signal och vägledning för vilka utsläppsminskningar som behövs på medel och lång sikt. Därmed ges incitament till investeringar i ny grön, klimatsmart teknik, säger Andreas Carlgren.

Rådsslutssatser förväntas även tas om den EU-strategi för biologisk mångfald som presenterades av kommissionen i mars tidigare i år. Strategin innehåller sex mål för biologisk mångfald om att bland annat stoppa förlusterna av samt skydda och återställa biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom EU till år 2020.

Rådsslutssatserna om skydd av vattenresurser och integrerad hållbar vattenförvaltning syftar främst till att ge rådets synpunkter inför kommissionens aviserade Blueprint för vatten, vilken utgörs av en utvärdering av förvaltningsplanerna för ramdirektivet för vatten, politiken om vattenbrist och torka samt vattenresurser och klimatförändringar. En allmän debatt kommer också att hållas på samma ämne.

Miljöministrarna kommer även att få en lägesrapport från ordförandeskapet gällande de pågående förhandlingarna om GMO.

En lägesrapport kommer även att presenteras med anledning av förhandlingarna om Seveso II- direktivet vilket behandlar åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor kopplade till farliga ämnen.