18 augusti, 2011

Misstänkt farligt avfall vid Fisksätra Marincenter

Nacka kommun misstänker att farligt avfall tidigare dumpats vid Fisksätra Marincenter. Under arbetet med att utveckla och renovera Fisksätra Marincenter, vid södra sidan av Lännerstasundet i Nacka kommun, har höga halter av miljögifter påträffats. Under renoveringsarbetet blottlades en bergvägg inne i fastigheten varpå en trögflytande vätska upptäcktes.

Vid provtagning har denna vätska visat sig innehålla halter av bland annat arsenik, kadmium och kvicksilver.

Efter närmare undersökning misstänker kommunen att källan till föroreningen kan vara miljöavfall som tidigare dumpats på fastigheten. Arbetet med att hitta källan och sanera området påbörjas inom kort. Under saneringsarbetet stängs av försiktighetsskäl den kommunala badplatsen vid Fisksätra holme.