13 oktober, 2011

Östersjöns miljö vinnare med ny strategi

Ett 30-tal svenska myndigheter får i uppdrag att aktivt delta och samverka i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Denna har som tydligt mål att skynda på insatserna för att förbättra Östersjöns miljö och stärka Östersjöregionen som en grön tillväxtregion.

– Östersjöstrategin har möjliggjort satsningar i 100-miljonersklassen på forskning- och åtgärdsprojekt för att förbättra Östersjöns miljö, säger miljöminister Lena Ek.

Med ett brett svenskt myndighetsnätverk som är aktivt i Östersjösamarbetet skapas goda förutsättningar för att skynda på arbetet ytterligare.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och SMHI omfattas av uppdraget och leder flera prioriterade områden och projekt. Bland annat hanterar myndigheterna arbetet med att minska användningen och effekterna av farliga ämnen i havet, att utveckla en regional klimatanpassningsstrategi samt att öka grön upphandling av varor och tjänster i Östersjöregionen.

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009 av Europeiska rådet under Sveriges ordförandeskap i EU. Strategin innehåller en rad samarbetsprojekt, varav ett stort antal inom områdena miljövänlig sjöfart, stärkt skydd för biologisk mångfald, minskad användning och spridning av farliga ämnen och minskad övergödning av Östersjön. Arbetet bidrar till genomförandet av Helsingforskommissionen, Helcoms, aktionsplan för Östersjön.