8 augusti, 2013

MONALISA 2.0 för ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan

Nu går startskottet för Sjöfartsverkets EU-projekt MONALISA 2.0. Innovationer och sjötrafikledning ska leda fram till ökad effektivitet, säkerhet och minskad miljöpåverkan för sjöfarten.

Fartygstrafiken blir allt mer intensiv och risken för olyckor ökar. Med bättre beslutsunderlag för fartygen och ett nytt koncept med sjötrafikledning vill Sjöfartsverket tillsammans med ett 30-tal partners från hela Europa höja sjösäkerheten.

– Behovet av att styra och stödja sjöfarten är avgörande för att garantera säkerheten för sjöfarten och miljön, säger Ann-Catrine Zetterdahl, Sjöfartsverkets generaldirektör.

Internationella organisationer och företag har visat stort intresse för MONALISA 2.0-projektet som tilldelats drygt 100 miljoner kronor i finansiering från EU:s TEN-T program. MONALISA 2.0 omfattar 38 partners i form av myndigheter, representanter från det privata näringslivet och akademin i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien, Malta, Grekland och Norge.

– Framkomlighet, säkerhet och miljömedvetenhet är viktigt för alla transportslag. Det är glädjande att Sverige fortsätter att vara en ledande innovativ aktör, inte minst inom sjöfarten, nu med MONALISA 2.0, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Målet med MONALISA 2.0 är att lägga grunden för ett helt nytt trafikledningssystem för sjöfarten där fokus ligger på ökad effektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Konkreta applikationer och tjänster för sjötrafikledning kommer att demonstreras. I projektet ingår även utveckling och tester för en effektivare sjö- och flygräddning samt evakuering av passagerare. Risk- och sårbarhetsanalyser, samordnad planering och övningar för massevakuering av passagerarfartyg kommer också att genomföras.

En viktig del i MONALISA 2.0 är att använda sig av relevanta resultat från tidigare genomförda forsknings- och innovationsprojekt och att återanvända goda exempel från andra områden i samhället och se om dessa kan bidra till att utveckla sjöfartssektorn.

– MONALISA och dess efterföljare MONALISA 2.0 ger ett konkret bidrag till behovet av förbättrad sjötrafikledning, samordning, stöd och minskad miljöpåverkan, säger Ann-Catrine Zetterdahl.
Projektet har en totalbudget på drygt 200 miljoner kronor och pågår till och med år 2015.

Info: www.monalisaproject.eu