1 januari, 2007

Fondpengar att söka

Det är dags att söka pengar ur Svenska Båtunionens fond för utveckling av båtlivet. Enligt statuterna kan enskilda medlemmar, båtklubbar eller båtförbund söka bidrag. Vidare sägs enligt statuterna att även organisationer eller enskilda personer med anknytning till svenskt båtliv få bidrag.

Ansökan ska innehålla beskrivning av det projekt man söker bidrag för, ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks.
Ansökningar ska vara SBU:s kansli tillhanda senast den 31 oktober. Unionsstyrelsens AU behandlar inkomna ansökningar senast vid årsskiftet