1 januari, 2007

Hamnfrågor vid förbundsråd i Skåne

På Skånes BF förbundsråd i höstas var hamnfrågor ett viktigt ärende. Bjarne Nilsson pekade på den allt kärvare kommunalpolitiska attityden till båt- och hamnfrågor. Vetskapen om att fem miljoner svenska invånare är i kontakt med båtlivet minst en gång per säsong och att det är två miljoner som aktiverar sig flera gånger är alltför dålig.

Skånska hamnar som en gång utvecklats utifrån kustfiskets behov har idag fritidsbåtlivet som största utövare. Ett bra exempel på nytänkande är Trelleborgs kommun där man bildat ett råd för hamnfrågor. Bjarne informerade vidare från deltagande i miljöseminarium i Danmark som anordnats av Danskt Idrottsförbund i samverkan med Dansk Sejlunion. Bland annat har båtklubbarna inbjudits för debatt om Köpenhamns båtliv, till skillnad vad som händer i Malmö.

Kent Danielsson informerade om SBS (Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation), som ställer sina resurser till förfogande bland annat i hamnfrågor med råd och stöd och är samarbetspartner i frågor som berör båtlivet. SBS är en expertresurs vid utformning av hamn, hamnområden och hamnfaciliteter. P-O Westergren informerade om arbetet med att skriva en rapport kring miljöfrågor inom hamnar och hamnområden. Rapporten som utvecklats på uppdrag av SKBF och med deltagande av ett antal medlemsklubbar har kartlagt bestämmelser och ansvarsfrågor kring miljöfrågor som, avfall, markföroreningar, spolning, muddring, förvaring av diesel och andra miljöfarliga vätskor. Rapporten har delgivits SBU som kommer att ta med delar av materialet i den nya hamnboken. SBS är ett nybildat samarbetsorgan med mandat att arbeta för båtlivets framtidsfrågor, främst relaterade till hamn, miljö och turism i Skåne. Delegationen representerar Skånes BF, Skånes Seglarförbund och Svenska Kryssarklubbens Öresundskrets.
I en programförklaring med ett antal attsatser formuleras delegationens ambitioner.

Sålunda vill man att kommunernas planering av kustnära områden ska ta hänsyn till att utrymme skapas för positiva aktiviteter i våra hamnar och längs kusterna till gagn för båtlivet och turismen. Eftersom Skåne är en av landets mest expansiva regioner med en lång och intressant kust finns det stora möjligheter att utveckla kustmiljön till gagn för både det lokala båtlivet och sjö- och landturismen längs våra kuster, en möjlighet som man gärna vill vara med och ta till vara och utveckla till allas bästa. SBS hoppas att framöver bli inbjuden av hamnägare och myndigheter både som remissinstans och som samtalspartner inför planering av åtgärder och insatser som kan beröra och påverka båtlivet i Skåne.

En samverkan mellan olika aktörer är bästa sättet att skapa en sund och väl planerad utveckling med attraktiva, funktionella och miljöanpassade hamnar