1 januari, 2007

Heta frågor inför Båtriksdagen

När årets Båtriksdag samlas på Quality Hotel i Nacka 13-14 april har delegaterna att ta ställning till två tunga propositioner och tio motioner i olika ämnen. Man kan förutse heta debatter främst kring av styrelsen framlagda propositioner, men även flera av motionerna innehåller hett debattstoff.

Höjd medlemsavgift
Styrelsen tvingas konstatera att rörelseresultatet för 2001 slutar med underskott på 725 000 kr, som täcks av eget kapital. Vidare har tidningen Båtliv överskridit budget med 836 000, vilket kommer att justeras mot SBU:s båtlivsfond som skapats just för situationer som denna. För att återuppbygga båtlivsfonden och möjliggöra ett höjt bidrag till Båtliv föreslår styrelsen att alla medlemskategorier med undantag för enskilda ungdomar får höjd medlemsavgift från 2003 med 10 kronor. Avgiften för 2002 är redan fastställd vid 2001 års Båtriksdag. Det betyder att medlemsavgiften för medlemmar i enkelanslutna klubbar blir 41 kronor och i dubbelanslutna 36 kronor.

Nya ramstadgar.
Svenska Motorbåtsunionen, som senare blev Svenska Båtunionen, bildades av självständiga klubbar och förbund med egna stadgar. Efterhand som nya klubbar bildats och anslutits har förslag på stadgar efterfrågats. En kommitté inom Saltsjön-Mälarens Båtförbund har utarbetat förslag till ramstadgar, som klubbar ska kunna anta sina egna med de lokala anpassningar som eventuellt kan behövas. Båtriksdagen föreläggs nu för fastställelse detta förslag, som för övrigt bearbetades vid Unionsrådet i höstas.

Motioner
Västkustens Båtförbund med stöd av Östra Vänerns Båtförbund föreslår att SBU tar initiativ till ett obligatoriskt kompetensbevis för fritidsbåtar, ett båtförarkort.
I motionen jämför motionärerna med jägarexamen, grönt kort för golfspelare, snöskoterkort. Motionären vill också att ett befarat myndighetspåbud ska mötas med ett eget initiativ av SBU.

Unionsstyrelsen (US) menar att frågan behöver utredas närmare och vill ha Båtriksdagens bemyndigande att tillsammans med NFB och Sjöfartsverket tillsätta en arbetsgrupp. Smålands Båtförbund vill väcka liv i den sedan en del år avsomnade provverksamheten för Rorsmansmärket. US tillstyrker motionen och vill ha uppdraget att ta fram och förnya det material som klubbarna ska kunna använda.

Navigationssällskapet motionerar kring flera olika problem. De vill att masttoppslanterna ska tas bort på segelbåtar med lägre mast än 12 meter. US är medveten om problemet med förväxling med annat rött ljus, men menar att internationella regler måste följas. Vidare vill Navis att väderrapporteringen i Sveriges Radios P1 förbättras. US håller med i huvudsak och vill gärna agera för bättre rapportering. Motionären anser också att bilfärjorna ibland kan vara svåra att se i mörker och vill att SBU via SSD ska verka för regler skapas för att undvika kollisioner. US uttalar stor förvåning över motionen och anser att nuvarande regler är full tillräckliga och föreslår att motionen avslås.

Slutligen vill Navis att SBU via SSD ska ta upp en diskussion med Sjöfartsverket angående reflexer på prickar så att de syns på radar. US tillstyrker motionen, men säger samtidigt att enligt uppgift från Sjöfartsverket förses alla nya prickar med radarreflektor.
Västkustens Båtförbund vill att förbunden ska få ta ut en mindre ersättning för distribution av protokollsblanketter till besiktningsmännen. US tillstyrker motionen
Blekinge Båtförbund vill att SBU tar fram en broschyr med uppgifter om begagnade båtars vanliga fel och förtjänster och pekar på att svensk Bilprovning har en liknande broschyr. US konstaterar att SBU idag inte har resurser att leva upp till motionärens önskemål och föreslår att motionen avslås.

Mälarens Båtförbund har varit besviken på de demonstrationer av de administrativa program som tagits fram och kräver att fel och brister snarast rättas till. US pekar på att pengar finns anslagna och att i motionen påpekade brister är nu tillrättade. Skånes Båtförbund pekar på ett faktum att i många hamnar finns både en grupp båtägare som via medlemskap i en båtklubb hyr sina platser och en grupp som hyr platser via en hamnförening. De senare är i regel inte medlemmar i SBU eftersom hamnföreningen inte anses vara en ideell förening. US menar att problemet närmast är en stadgefråga och att klubbar som söker medlemskap och som har hamnföreningskaraktär bör tänka igenom sina stadgar och utforma dessa på lämpligt sätt.

Sörmlandskustens Båtförbund har analyserat hur båtlivets organisationer verkar och har funnit att mycket finns att göra i fråga om samordning av kunskaper och resurser. Motionären skisserar ganska kraftiga ingrepp i både SBU:s, Svenska Kryssarklubbens och Svenska Seglarförbundets nuvarande arbetsformer och organisation. US konstaterar att de tre organisationerna redan har ett bra samverkansorgan i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. Nuvarande former för dubbelanslutning av båtklubbar till SBU och SSF är enkla. US hemställer därför att motionen avslås. Lidingö Båtförbund vill ha hjälp med att kontakta myndigheter,hamnar, rederier rörande problemet med svallvågor och av dessa vållade skador på stränder. US framhåller att problemet finns vid några få områden i närheten av storstäderna Stockholm och Göteborg. US anser att det regionala förbundet i första hand har en viktig uppgift dels som remissinstans gentemot länsstyrelsen och i samråd med Sjöfartsverkets trafikområde ta upp detta problem. Eventuellt kan flera berörda förbund gå samman. SBU och vid behov SSD kan agera mot centrala myndigheter.

Valfrågor
Det av Valnämnden framlagda förslaget innebär ett par förändringar. Bengt Aldengård, Sundsvall, har avsagt sig omval. Till ordinarie ledamot i hans ställe föreslås före detta sjötrafikdirektören vid Sjöfartsverket Göran Andersson. Han har redan en period varit styrelsesuppleant. På den därmed lediga suppleantposten föreslås nu Sten Olsson, Piteå. Han har hittills främst verkat i Norrbotten bland annat som sekreterare i Bottenvikens Båtförbund och som ordförande i Piteå Båtklubb.
I övrigt har avgående styrelseledamöter ställt sig tillförfogande för omval.
Info www.batunionen.com