1 januari, 2007

Intensiv agenda för EBA

Svenska Båtunionen är medlem i den europeiska organisationen EBA, European Boating Association. Organisationen har i uppdrag att dels vara kontaktorgan gentemot EU:s olika institutioner och där framföra båtlivets synpunkter, önskemål och krav. Förutom att dra upp riktlinjerna för detta arbete används även EBA:s möten för att informera om aktiviteter i Europas olika länder som påverkar eller kan påverka båtlivet, främst vad gäller teknik, miljö och regelverk.

EBA hade sitt höstmöte i mitten av september i England, Winchester. Ordförande i EBA är sedan hösten 1999 Magnus Anderberg. Vid mötet deltog 37 personer från tolv europeiska länder samt en från USA. Dessa representerade 18 olika båtorganisationer i de 13 olika länderna samt sju olika länderövergripande organisationer.
Vid EBA:s grundande 1982 var tre personer tongivande: Wolfgang Paul från Tyskland, Jean Lemoine från Frankrike och Michael Devonshire från England.

Vid höstmötet lämnade Michael Devonshire arbetet. Han har genom åren på ett kraftfullt sätt representerat inte bara Europeisk båtliv utan även det internationella genom sin roll som ISAF representant i bland annat IMO, International Maritime Organisation.Vid mötet avhandlades frågor EBA medverkan i HELCOM (”miljön i Östersjön”), OSPAR (”miljön i Nordsjön och Atlanten”). Bland de frågor som skall vidarebehandlas av IMO diskuterades AIS, passning på kanal16, utformning av radarreflektorer samt spridning av organismer genom ballastvatten. De tre kommittéerna för Miljö, teknik och regelverk hade en stor mängd frågor att handlägga.

Från USA rapporterades om LORAN-C och dess nyare version e-Loran som en viktig backup för GPS-systemet. Vidare var man bekymrad av en ökat antal dödsfall på grund av koloxidförgiftning från båtmotorer.

Nästa EBA-möte kommer att hållas på färja t.o.r. Stockholm-Helsingfors i februari i ett gemensamt ansvar mellan SBU och Finlands Båtförbund.
Europeiskt båtliv gjorde även en storsatsning på att informera EU-institutionerna, främst Parlamentet, om vikten av att hålla kanaler och inre vattenvägar tillgängliga för fritidsbåtar genom en utställning och ett symposium i Bryssel under första veckan i oktober i år. Utställningen pekade på det stora värdet av de inre vattenvägarna ur många olika aspekter samt på problem som uppstår bland annat när broar byggs för låga över kanaler, farleder inte underhålls och slussar och rörliga broar inte underhålls.