1 januari, 2007

SBU vill ha 1,9 Mkr i statsbidrag

Svenska Båtunionens (SBU) styrelse har nu inlämnat statsbidragsansökan för 2005 till Friluftsrådet vid Naturvårdsverket. Ansökan omfattar dels organisationsbidrag med 725 000 kr och dels verksamhetsbidrag för tre närmare beskrivna projekt med 1 195 000 kr.
I ansökan framhålls att SBU är en av de största främjandeorganisationerna i Sverige och att mycket av arbetet når långt utanför klubbarnas medlemmar, till exempel i fråga om miljö, sjösäkerhet, turism och utbildning.

Efter den kraftiga nedskärningen av 2004 års bidrag har SBU tvingats begränsa representation i viktiga verksamheter. Man hoppas nu att SBU:s behov av bidrag av denna storlek ska accepteras.
Tre projekt planerar man driva under 2005 och vid kansliet finns redan anställd en person som bland annat förbereder. Ett projekt har fått rubriken Hållbart båtliv i samspel med naturen. Det kommer att genomföras vid de stora båtmässorna. Värn om allemansrätten, minskade avgasutsläpp och beväxningsskydd kommer att vara huvudpunkter i projektet.

För projektet äskas 525 000 kr.
Under rubriken Omdöme-Hänsyn-Säkerhet vill man satsa på en kampanj för att minska antalet olyckor och incidenter till sjöss med fritidsbåtar. Viktiga inslag i informationskampanjen blir tre regionala seminarier och artiklar i Båtliv. Projektet bedöms kräva 350 000 kr. Det tredje projektet har rubriken Utökat båtliv. Projektets övergripande målsättning är att få våra invandrade svenskar intresserade för båtliv och därigenom att uppleva svensk natur. Stor satsning ska göras på fyra regionala utbildningskonferenser för förbunds- och klubbrepresentanter. För projektets genomförande ansöks om statsbidrag med 320 000 kr.

Avslutningsvis framhålls att SBU:s verksamhet är underfinansierad och bygger på mycket omfattande ideella insatser som i dagens moderna samhälle blir allt svårare att lita till.
Erik Bohlin