4 maj, 2007

Fokus på mer verksamhet för SBU

Under 2007 blir det mer fokus på ökad verksamhet inom Svenska Båtunionen (SBU). Det bestämde årets Båtriksdag, som hölls i Göteborg 31 mars – 1 april. Ett eventuellt namnbyte för Unionen dröjer dock ännu ett tag.
Namnbytet orsakade inte riktigt den heta diskussion som en del kanske hade väntat sig. Det var en motion från Västkustens Båtförbund som föreslog att SBU bör byta namn till Svenskt Båtliv.
Fördelarna med ett namnbyte är många, enligt motionären. SBU blir tydligare och namnet Svenskt Båtliv är mer relevant. Men frågetecknen inför ett namnbyte på en så stor organisation som SBU med sina över 155 000 medlemmar, är många. Därför bestämde Båtriksdagen att utreda frågan och återkomma med resultatet till Unionsrådet, som hålls i november.
Ett av de största besluten som fattades gäller nya stadgar för Unionen. Dessa är grundläggande för hela verksamheten och har bearbetats i flera år. Efter en lång diskussion antogs stadgarna med direktiv för verksamhetens genomförande.

Nya stadgar för SBU
Bland förändringarna i stadgarna märks till exempel att reglerna för den demokratiska processen för inlämnande av motioner till riksdagen ändras.
Unionen ska i år sätta mer fokus på verksamhetens delar för att stödja medlemmarna och även få mera utrymme i media och samhällsdebatt om för båtlivet viktiga frågor. Under 2007 är bland annat dessa för båtlivet viktiga frågor aktuella:
X Utredningen om kompetensbevis för fritidsbåtar och båtregister avslutas.
X En funktionärsutbildning genomförs för ordförande, sekreterare och kassörer.
X Unionen anordnar fem nya förbundskonferenser till hösten, på andra platser än under premiäråret 2006.
X SBU tar fram en informationsfilm och en folder som ska användas för att beskriva verksamheten.
X Juridiska kommittén tar fram en broschyr om allmännyttiga ideella båtklubbars skattesituation och arrendefrågor.
X Miljöarbetet bedrivs med inriktning på att höja miljömedvetandet och fördjupa kunskaper om kulturella, ekologiska och sociala konsekvenser av båtfolkets beteende.

Gratis båtklubbsprogram
Unionens nya IT-system med ett komplett administrativt program för klubbar och förbund finns redan tillgängligt och flera utbildningar har redan genomförts för användarna, programmet, som är gratis för alla SBU-anslutna båtklubbar, ska nu utvecklas vidare samtidigt som SBU:s hemsida moderniseras. Mer information om detta kommer på www.batunionen.com
Ekonomi står som alltid i fokus även på Båtriksdagen, som samlar ett 150-tal delegater från hela Båtsverige. Unionens ekonomi är god med ett överskott för 2007 varför medlemsavgiften lämnades oförändrad.
De stora satsningar som görs på verksamheten kostar dock en del pengar, som till stora delar tas från SBU:s fonderade medel.

Medlemsavgifter i SBU
Varje medlem i en båtklubb ansluten till SBU betalar en avgift till Unionen. I denna ingår service från ett centralt kansli med bland annat juridisk hjälp och tidningen Båtliv med sex nummer pr år.
Avgifter 2007
Enkelanslutna medlemmar 51 kr
Dubbelanslutna medlemmar* 46 kr
Ungdomsmedlemmar** 20 kr
* Medlemmar även i Svenska Seglarförbundet.
** Till och med 20 år.

Bildtext:
SBU styrelse 2007 DSC_0092
Svenska Båtunionens styrelse 2007. Fr. v. Carsten Syverstad, Stockholm, Tommy Engvall, Blekinge, Kent Danielsson, Skåne, Denis Helin, Stockholm, Lars Afzelius, Västkusten, Göran Andersson (ordf.), Leif Stenlund, Västerbotten, Bill Hökander, Roslagen, Sten Olsson, Bottenviken, Bengt Gärde, Stockholm, och Mats Norelius, Dalarna.