19 juni, 2007

Svenska rederier smutsar ner Östersjön

En undersökning utförd av Världsnaturfonden WWF i länderna runt Östersjön visar att Sverige ligger efter när det gäller att åta sig att ta hand om avloppsvattnet från kryssningsfartyg och färjor som trafikerar Östersjön.

WWF uppmanade i våras de kryssningsfartyg och färjor som trafikerar Östersjön att skydda den marina miljön genom att frivilligt förbinda sig att stoppa alla utsläpp av avfallsvatten till havs och säkra att det antingen renas ombord eller lämnas i hamn till reningsanläggningar.
Det är fortfarande lagligt att släppa ut orenat vatten tre nautiska mil från kustområden.

– Utsläpp av avfallsvatten från fartyg tillför årligen Östersjön upp till 460 ton kväve och 150 ton fosfor.
De flesta rederierna ger inte ut information om hur avfallsvattnet hanteras men vi har anledning att tro att en stor del slutar i havet, säger Lasse Gustavsson, tillträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Efter WWFs påtryckningar har tio av de 50 tillfrågade rederierna frivilligt förbundit sig att ta hand om allt sitt avfallsvatten på ett ordentligt sätt – bara en svensk rederi har förbundit sig att stoppa utsläppen av avfallsvatten till havs. WWF hoppas att de rederier som ställer upp ska inspirera övriga rederier att följa deras goda exempel och att resenärer och turister ska välja rederier med en bra hantering av avfallsvatten före dem som fortsätter att förorena Östersjön.

Majoriteten av de svenska rederier som kontaktats har inte besvarat WWFs uppmaning. Av dem som svarat klagar mindre kryssningsfartyg framför allt på bristen av tillgängliga hamnresurser där avfallsvatten kan tas emot eller brist på ekonomiska resurser för att förändra båtkonstruktionerna så att avfallsvatten kan samlas och tas iland eller renas ombord.

– Det är beklagligt att rederierna inte tar sitt ansvar för att bekämpa övergödningen och bevara Östersjöns unika biologiska mångfald. Men det är lika beklagligt att hamnar runt Östersjön inte tillgodoser behovet av de anläggningar för avloppsvatten som enligt lag ska finnas, säger WWF

Av de tio rederier som har skrivit under det frivilliga åtagandet trafikerar de flesta Östersjöns internationella farvatten och är några av de ledande kryssningsfartygen och färjerederierna.

– WWF välkomnar de rederier som visar gott ledarskap och ett tydligt engagemang för att skydda Östersjöns känsliga miljö. Även om mängden näringsämnen från utsläpp av avloppsvatten är liten i jämförelse med till exempel jordbrukets utsläpp, har det en lokal betydelse eftersom orenat vatten från fartyg ofta släpps ut i begränsade områden längs större sjöfartsleder, säger Lasse Gustavsson, WWF.

– Det är beklagligt att svenska rederier inte känner mer ansvar speciellt med tanke på att de är beroende av Östersjöns unika skönhet och rena miljö för att locka resenärer. Flera länder har redan förbjudit fritidsbåtar att släppa ut avfallsvatten och därför är det svårt att förstå att kryssningsfartyg och färjor inte tvingas hålla samma standard.

WWF har även kontaktat internationella kryssningsfartyg och färjor, baserade utanför Östersjöns gränser, för att uppmana dem att senast vid årsskiftet förbinda sig att inte släppa ut orenat avfallsvatten när de återkommer till Östersjön nästa sommar.

Se listan över samtliga rederier som kontaktats och en lista med de rederier som hörsammat WWFs uppmaning att stoppa utsläppen till havs på:
www.panda.org/europe/baltic