9 juli, 2007

Storsatsning på havsmiljön

Naturvårdsverket har beslutat att dela ut bidrag på 24,5 miljoner till länsstyrelser och andra myndigheter. Pengarna ska användas till åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön och Västerhavet.

Regeringen beslutade i dagarna att ge Naturvårdsverket ett anslag för havsmiljö på 40 miljoner kronor för 2007. En stor del av anslaget fördelas nu i form av bidrag till andra myndigheter.

– Stora insatser behövs för att lösa miljöproblemen i Östersjön och Västerhavet. Bidragen innebär att arbetet nu kan ta ett stort kliv framåt, säger Björne Olsson, chef för Havsmiljöenheten.

Bidragen till länsstyrelserna kommer bland annat att gå till att inventera behovet av restaurering av övergödda havsvikar och kustnära sjöar samt planera och kostnadsbedöma prioriterade insatser.

Länsstyrelserna i Skånes, Västra Götalands och Stockholms län får sammanlagt 5 miljoner för att i samarbete med kommunerna ta fram metoder, planeringsunderlag och påbörja åtgärder för att minska miljöpåverkan på havsmiljön från enskilda avlopp.

Sjöfartsverket får 1 miljon för att ta fram digitala kartor med djupdata och SMHI får 400 000 för arbete med att ta fram prognoser för algblomning i Östersjön och Västerhavet.

Havsmiljöanslaget kommer även att användas för ytterligare bidragsbeslut mot slutet av sommaren och till att bekosta åtskilliga åtgärder och utredningar som regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att svara för.

Naturvårdsverkets beslut om fördelning av bidrag (pdf 217 kb)

Läs mer om Naturvårdsverkets arbete med havsmiljöfrågorna på vår webbplats