17 juli, 2007

Regeringen satsar på sjömotorvägar i Nordsjön

Sverige har under flera år varit drivande och positiva till idén med sjömotorvägar. Östersjöländerna genomförde under 2006 en utlysning för sjömotorvägsprojekt i Östersjön. Nu har turen kommit till Nordsjöregionen där Sverige nu tillsammans med Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Belgien går ut med en gemensam uppmaning till aktörerna inom transportsektorn att lämna förslag på intressanta sjömotorvägsprojekt.
Sjömotorvägar ingår som en del i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som delvis finansieras med EU-medel. Utlysningen kommer att fokusera på förbättringar och utveckling av multimodala transportstråk där sjöfarten innehar en viktig roll. Syftet är bland annat att uppnå en överflyttning av gods från väg till sjöfart samt en ökad tillgänglighet i transportsystemet. Med sjömotorvägar ska transporterna effektiviseras genom att infrastrukturen i hamnarna utvecklas och anslutningarna till hamnarna förbättras.

– Det är mycket glädjande att länderna runt Nordsjön har enats om att genomföra den här utlysningen och jag hoppas att detta ska leda till intressanta projektförslag från de berörda aktörerna säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i en kommentar.

Nordsjöländerna öppnar alltså den 9 juli 2007 en projektutlysning för sjömotorvägsprojekt. Utlysningen kommer att vara öppen till mitten av oktober 2007. Utlysningen riktar sig till bland andra hamnar, infrastrukturägare och transportföretag som vill utveckla sjömotorvägsprojekt inom, eller till- och från, Nordsjöregionen.

Inkomna projekt kommer att utvärderas av berörda länder och utvalda projekt kommer att skickas vidare till EU-kommissionen för en slutlig utvärdering och beslut om medfinansiering från EU:s TEN-T program.

Närmare information finns på Sjöfartsverkets hemsida, www.sjofartsverket.se