15 oktober, 2007

Godkänt betyg för Sjöfartsinspektionen

Pressrelease

Under tiden maj till augusti 2007 genomförde Sjöfartsinspektionen en
kundundersökning i syfte att få en uppfattning om hur väl vi utför våra
myndighetsuppgifter inom föreskrifter, tillsyn av fartyg, tillsyn av
sjöfartsskydd och avfallshantering samt bemanningsärenden.
924 direktadresserade postenkäter skickades till redare, hamnrepresentanter,
befälhavare, tekniska chefer och skyddsombud. Totalt blev det 390
svarande, vilket är en svarsandel på 42 procent.
Sjöfartsinspektionen har fått ett godkänt betyg med ett genomsnittligt
Nöjd-kund-index på 58 (skala 0-100).
Högst betyg (63) får tillsyn av fartyg, följt av tillsyn av sjöfartsskydd och
avfallshantering (58), bemanningsärenden (54) och föreskrifter (47).
Utöver de poängsatta frågorna har flera svarande lämnat konkreta
förbättringstips och synpunkter som naturligtvis kommer att beaktas i det
fortsatta förbättringsarbetet.
Läs mer om resultatet på Sjöfartsverkets hemsida:
www.sjofartsverket.se/kundundersokning2007