20 december, 2007

Förstärkt miljöincitament ger sjöfarten sänkta avgifter

Farledsavgiftens godsdel sänks med fem procent och miljöincitamentet i fartygsdelen förstärks. Fartyg som tillämpar bästa möjliga rening blir helt befriade från fartygsavgiften från den 1 april 2008.

Detta framgår av Sjöfartsverkets budget för år 2008 som verkets styrelse beslutade i dag.

I investeringsplanen för nästa år om ca 230 miljoner kronor görs bland annat miljösatsningar på verkets fartyg för att minska utsläppen av svavel och kväveoxider. Fortsatta satsningar görs också på IT-system för att uppfylla kraven på en 24-timmarsmyndighet och för att minska administrationskostnaderna för sjöfartssektorn. I planen ingår också ett sjöräddningsfartyg som kommer att ställas till Sjöräddningssällskapets förfogande för placering vid Fårö.