31 mars, 2008

Ny ordförande för SMBF

Mats Lejmyr, ordförande i SMBF sedan fyra år, lämnade roder och befäl till Inge Bramer som alltså blev ny förbundsordförande. Inge har fram till nu varit SMBF:s förbundssekreterare. Valet av Inge skedde med stor majoritet och i full enighet. Vi säger grattis till Inge och önskar honom lycka till. Han har lång erfarenhet från båtklubbsverksamhet och är själv båtägare på såväl ost- som västkust för eventuell fritid. Inge har under ett flertal år verkat i SMBF:s styrelse, bland annat som förbundssekreterare. Han har tidigare varit ordförande och kassör i Kvarnvikens Båtsällskap men under förra året lämnat sina förtroendeuppdrag där, dock fortfarande förankrad i klubblivet genom ordförandeposten i IRS, den samägda förening som vinterupplägger båtarna för GBS, HSBK, KBS och SBK.

Båtdagen valde Johnny Erbacke att efterträda Inge som förbundssekreterare, även detta val i mycket stor enighet. Fyra nya ledamöter valdes in i SMBF:s styrelse; Björn Fredriksson, Håbo BS, Tore Hansson, Morarnas BK, Erik Lager, Stockholms SS och Staffan Wohrne, Håbo BS.

Båtdagen hölls i van der Nootska Palatset i Stockholm. Lokalen, en mycket vacker och anrik byggnad, uppfördes av en hitvandrande officer från Holland på 1600-talet. Carl-Michael Bellman använde senare fastigheten och han var ägare från 1700-talet in på 1800-talet då den omvandlades till glädjehus. Här höll alltså Saltsjön-Mälarens Båtförbund sin Båtdag 2008, jo nu var det förstås inget glädjehus längre utan drivs av en seriös stiftelse.

Deltagarna på mötet konstaterade att antalet närvarande båtklubbar och funktionärer ökat sedan förra året. Vi hoppas naturligtvis att denna trend fortsätter. Av 265 anslutna båtklubbar var 53 representerade och dessa förfogade över 261 röster.

Dagen inleddes med ett öppningsanförande av SMBF:s förbundsordförande Mats Lejmyr. Han berättade om och förhandsvisade den film som framtagits av SBU och som presenterar SBU:s och det organiserade båtlivets verksamhet. Filmen mottogs med stort intresse. Filmen kommer mycket snart att distribueras till alla anslutna båtklubbar.

Svenska Sjö presenterade sin verksamhet. Det är ju ett båtförsäkringsbolag som tagits fram och ägs av båtägarnas själva. Uppmaningen till alla båtägare och klubbar att se över sitt försäkringsskydd vidarebefordras av årsmötet.

Inge Bramer informerade om BAS-M/K som tagits emot mycket väl av båtklubbar. Av SMBF:s ca 270 klubbar använder idag ett 100-tal systemet för rapportering av årssiffror och klubbdata. Ca 120 deltagare från 60 klubbar har utbildats i BAS-K (SBUs Administrativa System för Båtklubbar). Fortsatt utbildning kommer att erbjudas båtklubbarnas förtroendevalda under våren. Målet är att de allra flesta skall använda detta system.

Lennart Wendt informerade om det omfattande samarbetet SMBF har med Länsstyrelse och andra myndigheter. Vi utgör remissinstans och kan konstatera att antalet remisser har ökat de senaste åren. Flertalet handlar om att få fartbegränsa i trånga vikar, kring stränder, bryggor. SMBF anser att det måste finnas godtagbara skäl för att tillstyrka fartbegränsningar utöver vad Sjölagen säger. Att detta efterlevs är sedan Sjöpolisens o Kustbevakningens ansvar. Dessutom visades det lokal-TV-inslag, ABC-nytt, gjort med anledning av att Stockholms Stad begärt att få hålla Danvikstullsbron stängd 14 april – 15 juni 2008 för reparation.

SMBF, bildat 1926, är en sammanslagning av Saltsjöns BF och Mälarens MBF. SMBF har under alla år mestadels fått rosor men ibland även kritik. Under det gångna verksamhetsåret skrev några båtklubbar gemensamt ett inlägg i tidningen Båtliv under rubriken ”Våga utveckla – och avveckla i båtorganisationerna”. Man ifrågasatte förbundens roll och såg hellre en direkt koppling mellan klubbarna och SBU. Båtdagen 2007 tillsattes en organisationsutredning med uppdraget att se över SMBF:s organisation och arbete. Man fokuserade på förbundsstyrelsernas antal ledamöter och organisation men kritiken saknade konkreta åtgärdsförslag gällande vad man ville styrelsen skulle förbättra eller avveckla av sitt arbete. I vart fall saknades den sprängkraft man behövt för att urholka förbundets kompetens och kraft vilket blivit följden om utredningens förslag anammats. Förslaget röstades ner med stor majoritet och förbundsstyrelsen fick fullt förtroende till fortsatt arbete.

Under det gångna året har ett faddersystem ”sjösatts” där varje styrelsemedlem ansvarar för 15-20 båtklubbar. Därmed kan vi konstatera att SMBF närmar sig båtklubbarna på ett bra sätt. Detta uppfattas mycket positivt av båtklubbarnas styrelser men också av SMBF som snabbt får in frågor o synpunkter utifrån. För att ytterligare förbättra kommunikationen med våra uppdragsgivare båtklubbarna har en ny hemsida tagits i bruk. Den kommer ytterligare att förbättras under år 2008.

Båtarnas säkerhet är en viktig uppgift för SMBF att bevaka. Ett flertal nya besiktningsmän har fått utbildning och bevis på sina kunskaper. Hoppas dom får få många uppdrag.

Under året har 14 kommittéer och arbetsgrupper arbetat med allt från ungdomsfrågor till arrendeavtal.

En frågeställning som kommer till SMBF och som berör hela landets alla båtklubbar är den strandnära byggnation som expanderar snabbt och där våra småbåtshamnar ligger i farozonen. Kommunerna bör ta till vara småbåtsägarna och bättre förstå betydelsen av rekreation som vår oerhört vackra skärgård ger, vilken bör vara tillgängligt för alla invånare. I stället för att ”hota” våra småbåtshamnar borde man förbereda och föreslå nya områden för småbåtshamnar och mångfaldiga våra båtklubbar och småbåtsföreningar. Vi får heller inte glömma att verksamhet som bedrivs av våra småbåtsägare också ger ett icke föraktligt tillskott till turistnäringen. Se skillnaden hur årstiderna påverkar våra skärgårdar med vidhängande öar.

Johnny Erbacke

Förbundssekreterare i SMBF