16 maj, 2008

Nya naturreservat i Stockholms skärgård

Idag, den 16 maj, tog länsstyrelsen det officiella beslutet att Nåttarö, Ålö och Rånö i Stockholms södra skärgård ska bli naturreservat. Invigningen sker den 30 maj av landshövding Per Unckel. – Det är utmärkt att öarna nu skyddas för framtiden, såväl den säregna och fantastiska naturen som kulturmiljöerna, säger Berndt Festin, vd för Skärgårdsstiftelsen.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län äger och förvaltar 15 procent av all mark i Stockholms skärgård. Den målsättning, som nu uppfyllts, har varit att alla marker ska vara naturreservat. Därmed säkerställs att största hänsyn tas till naturmiljöerna, växter och djur, skyddsvärda arter och till kulturhistoriska värden – nu och i framtiden.

– Alla tre öarna har stora värden för friluftsliv och rekreation. Dessutom finns här ytterst intressanta naturvärden, från rika fågelkolonier och strandmiljöer till urgamla skogar och kulturhistoriskt intressanta miljöer, säger Ulf Birgersson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Handikappanpassade naturupplevelser
Naturreservaten blir främst så kallade sociala reservat, det vill säga inriktade mot friluftsliv och naturvård. Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen har inför reservatsbildningen genomfört omfattande satsningar på friluftsliv och naturvård, till exempel röjningar, skogsvård, uppförande av långtidskomposterande toaletter, nya grillplatser, vägvisning, reservatsskyltar, anslagstavlor och en informationsfolder om området.

De allra flesta satsningarna har gjorts med tanke på besökare med rörelsehandikapp, till exempel anpassade toaletter, rullstolsramper och viss beredning av vägar och stigar. Eftersom Nåttarö, Ålö och Rånö trafikeras av Waxholmsbolaget är de även tillgängliga för resenärer med rörelsehandikapp.

Från strandparadis till lummiga ekbackar
Nåttarö är förstavalet för alla som gillar långsträckta vita sandstränder och sanddyner. Längs stränderna växer en rad ovanliga växter och Nåttaröfladen har med alla sina många små kobbar och skär stor betydelse för fågellivet.

Rånö består av hällmarker, sand och tallskog men här finns också den frodiga Rånö Ängsholme som har ett av skärgårdens finaste bestånd av gamla ekar.

Ålös kalkhällar tillhör de mest blomrika i skärgården och på östra sidan finns en rad små och mysiga sandstränder. Här finns också den vackra hästskoformade bukten Storsand.

Både på Rånö gård och Ålö gård bedrivs aktiva jordbruk, vilkas boskap ser till att öarna hålls öppna och med en varierande natur.

På både Rånö och Nåttarö finns service som stuguthyrning, livsmedelsaffär, restaurang och bryggor samt naturhamn att lägga till i. Nåttarö har också uthyrning av roddbåtar och kajaker. På Ålö finns en naturhamn och restaurang.

Länk: www.skargardsstiftelsen.se

Foto: Johan Ahlbom