20 maj, 2008

Ny tjänst för att söka kulturskatter på nätet

Genom webbtjänsten Fornsök finns nu 1.7 miljoner kulturskatter tillgängliga för alla! Nu finns alla Sveriges fornlämningar på land och under vatten sökbara via webben. Riksantikvarieämbetets, Statens maritima museers och Sjöfartsverkets databaser med fornlämningar har slagits samman och ingår nu databasen Fornsök.

Det utökade Fornsök är ett kraftfullt verktyg för alla som arbetar med planering, miljövård och tillsyn av det maritima kulturarvet i hav och sjöar. Webbtjänsten vänder sig nu också till alla med intresse för historia och till dykare, seglare och skärgårdsbor som är nyfikna på vad som döljer sig på botten i just sin badvik.

– Ett tillgängligt och känt kulturarv skapar engagemang och är en förutsättning för bevarande. I dag sker de flesta skador på fornlämningar på grund av okunskap. Fornsök kommer att underlätta arbetet för bland andra kommuner, länsstyrelserna och Kustbevakningen, säger Sven Rentzhog, enhetschef på Riksantikvarieämbetet.

Informationen i Fornsök presenteras i ett grafiskt gränssnitt där kartan står i centrum. Den nya kartlösningen är användarvänlig och detaljerad vilket gör det enkelt att få en geografisk överblick över de kulturhistoriska lämningarna, under vatten eller på land. Det går att växla mellan att ha sjökort eller landkarta som bakgrund. Databasen uppdateras kontinuerligt med ny information. För närvarande innehåller den 1.7 miljoner lämningar varav ca 12 000 förlisningsplatser och 3 000 lokaliserade vrak i svenska vatten.

– Östersjöns vrakbestånd är unikt och ger dykupplevelser i världsklass. En stor del av den informationen i Fornsök kommer ursprungligen från sportdykare och sjöfolk. Nu ger vi tillbaka men hoppas också på att få ännu fler vrak inrapporterade, säger Andreas Olsson, chef för arkeologienheten på Statens maritima museer.

Länk: www.raa.se/fornsok