23 maj, 2008

Bättre infrastruktur i Norden och Baltikum

Under torsdagen och fredagen har Sverige stått värd för ett informellt ministermöte i Strömstad för de nordiska och baltiska ländernas transportministrar. Under mötet har ministrarna diskuterat hur transportsektorn ska kunna sänka sina utsläpp av koldioxid. Under mötet har också EU:s kommande Östersjöstrategi diskuterats.

Mötet är en del i den nya strategi som länderna har för att åstadkomma ett ökat samarbete kring infrastruktur.

– Jag är väldigt glad över att Sverige tillsammans med Norge för ett år sedan tog initiativ till dessa möten. Infrastruktur är gränsöverskridande och då behövs det ett bra samarbete mellan våra länder, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Och det ökade samarbetet har redan börjat ge resultat.

– Norge och Sverige har påbörjat ett samarbete där våra trafikverk tillsammans ser på kommande infrastruktursatsningar och tillsammans kartlägger vilka problem vi har i gränsområdena för att sedan ta fram förslag på åtgärder, säger Norges samferdselminister Liv Signe Navarsete.

Som ett resultat av detta så beslutade den svenska regeringen igår att länsväg 239 mellan Torsby och norska gränsen ska vara riksväg. Den övervägande delen av förbindelsen på den svenska sidan är redan riksväg, delen mellan Torsby och norska gränsen (länsväg 239) utgör dock ett undantag. Detta är steg ett.

Den svenska regeringen har också beslutat att uppdra åt Vägverket att utreda förutsättningarna för att vägförbindelsen mellan norska riksgränsen och Gävle ska kunna ingå i det internationella huvudvägnätet för Europa och därmed bli en så kallad Europaväg.

Samferdseldepartementet i Norge har gett ett motsvarande uppdrag till Vegdirektoratet gällande en förlängning av nuvarande E16 från Bergen till svenska riksgränsen. Vegdirektoratet är måna om att visa både på ett alternativ där E16 går via Oslo och ett alternativ där E16 tar av från Hønefoss och går via Gardermoen med förgrening till Sandvik.

– Genom detta beslut så binder vi mycket tydligt ihop Sverige med Norge och övriga Europa. Gemensamt kan vi ytterligare stärka och utveckla en effektiv, dynamisk och klimatsmart region, säger Åsa Torstensson.