28 maj, 2008

Klartecken för vindkraft vid Stora Middelgrund

Pressrelease: Regeringen har lämnat tillstånd till en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund i Kattegatt. Med gruppstationen dubbleras den svenska produktionen av vindkraft jämfört med i dag. I beslutet föreskrivs villkor för att skydda miljön. Universal Wind Offshore AB har sökt tillstånd till att sätta upp en gruppstation för vindkraft vid Stora Middelgrund i Sveriges ekonomiska zon. Stora Middelgrund ligger ca 30 km väster om hallandskusten i höjd med Halmstad. Gruppstationen beräknas årligen kunna producera 3 TWh el. Det är dubbelt så mycket som landets totala pro­duktion av el från vindkraft var under 2007.

– Vi ser en rekordtillväxt i vindkraftsinvesteringar. Vi arbetar nu för att ta igen på ett område där Sverige halkat efter och som försummats allt för länge. Satsningarna på vindkraft är avgörande som en del av det europeiska uppdraget för klimatet och förnybar energi, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringen lämnar nu tillstånd till gruppstationen för vindkraft omfattande högst 108 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 200 meter och med en installerad effekt på ca 860 MW. Gruppstationen kommer att omfatta ca 60 kvadratkilometer och själva vindkraftverken kommer att uppta en yta på 0,15 kvadratkilometer.

I beslutet föreskrivs villkor bland annat för att skydda miljön. Bolaget ska samråda med bland annat Naturvårdsverket och länsstyrelsen om placeringen av varje enskilt vindkraftverk. Byggnadsarbetena får påbörjas för efter länsstyrelsens godkännande. Bolaget ska även undersöka anläggningens påver­kan på bottenfaunan, marina däggdjur, fågelliv samt fiskebestånd och fiske.