9 juni, 2008

Att köpa båt utomlands – möjligheter och risker

Det nya, gränslösa EU har öppnat en inre marknad som ger oanade möjligheter för såväl konsumenter som företag vad avser fri rörlighet/tillgång, handel med varor och tjänster mellan medlemsländerna. De olika medlemsländernas respektive ekonomiska utvecklingar, olika valutasystem och momssatser kan göra det ekonomiskt lönsamt att förvärva och importera en vara från annat EU land. I grunden gäller en fri rörlighet för produkter och tjänster medlemsländerna emellan.

Text: Bengt Gärde

Eftersom momssatserna inom EU kan variera med nästan tio procent så kan, vid köp av dyra kapitalvaror, slutpriset som en konsument får betala bli betydligt lägre än om varan köpts i hemlandet. Den stora prisskillnaden genom de olika momssatserna kan också uppmuntra till köp i annat EU-land. Vissa är också beredda att ta en viss/stor skatterisk för att uppnå en viss sådan vinst.

Ett köp utomlands, vad avser nya båtar och import av dessa, kan dock för den oinvigde vara förenat med mycket stor risk såväl skattemässigt som eventuellt straffrättsligt för det fall aktuellt svenskt regelverk inte efterlevs. De skattemässiga, och även straffrättsliga konsekvenserna för åsidosättande av importbestämmelserna är många gånger betydligt mera långtgående och kännbara än vad de flesta i allmänhet vet om.

Köp av båtar utomlands regleras under en bestämmelse som kallas ”Förvärv av nya transportmedel” (som även avser bilar). Denna reglering är, enkelt uttryckt, en begränsning av EU:s fria rörlighet och avser båtar som är längre än 7,5 m. Sådana båtar omfattas då i grunden av EU:s momsdirektiv och svensk momslagstiftning med innebörd att ”förvärvet” ska införselanmälas hos skatteverket.

Sommartur räcker inte

Enligt 1 kap 4§ ML inträder skatteskyldigheten vid gemenskapsinterna förvärv vid tidpunkten för förvärvet. Denna tidpunkt anses inträffa den 15:e i månaden efter den månad under vilken varan har levererats. Om en faktura utfärdats till förvärvaren innan dess, inträder skattskyldigheten vid utfärdandet av fakturan.

Dessa regler gäller även om en köpt båt ännu ej införts i Sverige men avsikten är att göra detta. ML 1 kap 13§ p.2 anger att ett nytt tranportmedel är ett fartyg över 7.5 m, om det omsätts inom tre månader efter det att fartyget tagits i bruk första gången eller före omsättningen har färdats högst 100 timmar.

Ligger ditt utländska båtköp inom dessa kriterier ska du således till skatteverket införselredovisa båten. Detta gäller även om du inte tar hem båten omedelbart. Man ska då betala svensk moms på köpet av båten.

En längre sommarsegling utanför Sveriges gränser innan båten införs till Sverige befriar inte köparen att erlägga moms vid införseln till Sverige.

Platsen avgör

En annan viktig fråga ur momsperspektiv är på vilken plats varan/båten omsatts/övergått till köparen. Köper man båt i Sverige och tar emot den i Sverige är det lätt, då ska moms ingå i priset och betalas då till det svenska säljarbolaget. Om köpeavtalet innehåller att båten ska levereras i exempelvis Tyskland för att man själv ska segla hem den och därigenom spara en slant, så anser skatteverket att momspliktig omsättning inte skett i Sverige innebärande att svensk säljare inte ska debitera ut momsen på köparen utan att köparen ska införselredovisa båten själv och därefter erlägga momsen till skatteverket.

Köparen kan också i säljarlandet ansöka om att få slippa betala moms om man kan visa att båten ska föras ut ur säljarlandet i vissa fall. Säljarlandets exakta regler bör dock undersökas. Här föreligger således stor risk att en oförsiktig köpare kan få betala moms två gånger för det fall alla regler inte följs. Bestämmande är var båten befann sig vid förvärvstillfället. Vid detta tillfälle får man också betala moms på momsen.

Att själv hämta båt utomlands som köpts i Sverige kan således medföra att man får betala moms två gånger om köpekontraktet anger leveransadress utanför Sveriges gränser, se ML 5 kap 1-3§, 1 kap 1§ 2, 2 § 5, 2a kap 2-3§§.

Köparen ska bevisa

För att köp av ny båt utomlands överstigande 7.5 m inte ska momsbeläggas vid senare införsel till Sverige krävs att avsikten med köpet var att nyttja båten utomlands, det vill säga inte ta den till Sverige alls. För att inte bestämmelserna ska kunna kringgås med hänvisning till avsikten ligger bevisbördan på båtägaren att visa att avsikten var att nyttja båten utomlands och då inte bara kortare tid.

Detta kan ske genom uppvisande av utländsk försäkring, vinter- sommarplatsintyg från utländsk hamn, intyg från hamnfogde. Bevisbördan ligger här på köparen och skatteverket låter sig inte bevekas så lätt. Svensk medborgare bosatt i Sverige presumeras i grunden ha för avsikt att införa båten i Sverige. Tidsaspekten mellan köp och införsel är här viktig.

För förvärv av ny båt inom EU ska moms i princip tas ut i det land där fartyget avses att stadigvarande brukas. Följer man inte dessa regler är sannolikheten stor att man även påförs en ”kostnadsränta” enligt 19 kap SBL, vilken kan vara nog så kännbar.

Som om detta inte vore nog så kan även skattetillägg påföras ända upp till 40%, av den skatt/moms som undanhållits från beskattning samt att man kan bli föremål för en straffrättslig prövning.

Går det då att köpa ”ny” båt i annat EU-land med dess lägre momssatser för att sedan direkt ta den till Sverige? Som rättsläget är nu, och med beaktande av skatteverkets syn på frågan, så är detta inte möjligt.

Fotnot: Bengt Gärde är ordförande i SBU:s Juridiska kommitté.

Kommentarer

Nemo 16:29:41 2013-04-24

Vad gäller för båtar under 7,5m ?

Lars-Åke Redéen 10:49:01 2013-04-25

Båtar under 7,5 m kan du köpa var du vill inom EU med respektive lands moms och ta med hem till Sverige på trailer. Kolla med skattekontoret i Ludvika för närmare detaljer.

Gäst 02:10:06 2014-04-03

Oj, reglerna för vat, moms, är inte bra. Sjukt krångliga 🙁
Vågar man köpa en båt i eu land där båtens VAT är betald utan att man riskerar få betala moms på båtfan?
Känns som att det bästa skulle vara att EU unionen skötte all VAT/moms och medlemsländerna slipper då kontrollen av momsavgifter…

Ulf J 10:59:23 2014-06-04

Hej inga problem att köpa vilken båt som helst av privat person EU . Bästa är att köpa beg båt av privat person/ via mäklare. Problemet gäller nya båtar .

Men skall man köpa båt i EU land utomlands utan moms och inte ta hem den. då blir det komplicerat.

Mojje 19:43:41 2014-08-16

Jag har tänkt köpa båt i Italien , hur gör jag lättast för att få info som är proffesionellt ,
//mojje

Peter 11:02:51 2015-02-08

Om jag nu köper en ny båt under 7.5 meter i danmark som inte där är momsad hur gör jag då när jag passerar tullen in i sverge o hur betalar jag då den svenska momsen?

Redaktionen 08:23:59 2015-02-09

Särskilda skattekontoret i Ludvika har aktuell information som svar på era frågor om moms och införsel av båtar.