14 juli, 2008

Östersjöregionens unga har låg kunskap om grannländerna

I arbetet med att etablera Briggen Tre Kronor som en ambassadör för Östersjöregionen, med fokus på handel, miljö och ungdomar, har vi ofta noterat att svenska ungdomar har låg kunskap om, och svagt intresse för sina grannländer runt Östersjön. Detta i motsats till att de ofta är beresta och väl förtrogna med andra länder såväl i Europa som på andra kontinenter.

För att undersöka detta vidare har den första etappen av en större undersökning av ungdomar i åldern 19 -30 år boende i Östersjöregionen genomförts, där det övergripande målet är att dokumentera dessa ungdomars framtidsfrågor. Projektet benämnt ”Baltic Sea Future” har initierats av Briggen Tre Kronor i samarbete med, och med ekonomiskt stöd från Sidas Östersjöenhet, som tidigare gjort en opinionsundersökning bland svenskar angående attityden till Östersjöregionen.

2 508 ungdomar i Sverige, Finland och Estland har besvarat 15 frågor om sina grannländer. Svaren visar att få ungdomar känner samhörighet med grannländerna eller väljer grannländerna som destinationer, dock med skillnader mellan länderna; bara 7 % av svenska ungdomar skulle föredra att flytta till ett land inom Östersjöregionen istället för utanför, medan 24 % av estniska ungdomar väljer Östersjöregionen. Av de nio Östersjöstaterna var Sverige och Tyskland de populäraste målen för finnar och ester, medan de baltiska länderna hamnade i intervallet 0 – 2 procent!

Av ett antal listade framtidsfrågor var miljö och energi de som ungdomarna ansåg hade högst prioritet, medan kultur och ”foreign affairs” kom sist.

” en mycket viktig undersökning – som kan ge underlag för fördjupade analyser, diskussioner och nya insikter om hur Östersjöregionen uppfattas av ungdomar” säger chefen för Sidas Östersjöenhet, Thomas Johansson, och fortsätter ” det handlar om att den här regionen ska uppfattas som globalt konkurrenskraftig vad gäller attraktionskraft, vilket innebär att vi måste få ungdomar att bo, studera, verka och trivas med varandra i regionen. Och självklart är då ungdomarnas egna tankar om hur Östersjöregionen uppfattas en viktig utgångspunkt”.