17 juli, 2008

Nio svenska områden ska bidra till mångfald

Regeringen har idag beslutat att föreslå nio områden i Sverige till EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Bland annat föreslås Markallen i Norrbottens län, Norra Midsjöbanken i Kalmar län och Stora Middelgrund i Hallands län att ingå i nätverket.

– Jag är nöjd med att vi nu fullgör våra viktiga åtaganden gentemot Natura 2000. Vi får ett erkänt skydd av viktiga arter och livsmiljöer i olika delar av landet, säger miljöminister Andreas Carlgren.
– Inom flera av de nu beslutade områdena finns mycket goda vindlägen och dessa kan därför vara av intresse för framtida utbyggnad av vindkraft. Vindkraftverk kan tillåtas där om de inte skadar de arter, sandbankar och rev som skyddet avser.

Områden som Sverige föreslår till Natura 2000:

Västra Götalands län
Malmöfjord
Måseskär
Soteskär

Hallands län
Stora Middelgrund och Röde bank
Morups bank

Kalmar län
Norra Midsjöbanken

Gävleborgs län
Finngrundet – Östra banken

Västernorrlands län
Vänta Litets Grund

Norrbottens län
Marakallen

Beslutet innebär också att ett tidigare föreslaget Natura 2000-område utökas. Det är Kosterfjorden-Väderöfjorden i Västra Götalands län.

För att kunna göra en bedömning om vindkraftsetablering är möjlig i marina Natura 2000-områden krävs både att det finns djup kunskap om områdena som skyddet avser och kunskap om vindkraftens effekter för dessa. Berörda myndigheter kommer att få i uppdrag att ta fram en strategi och vägledande material för att tydliggöra förutsättningarna för vindkraftetablering i områdena. De skall även analysera möjligheterna till synergier mellan biologisk mångfald och vindkraft.

Vad är Natura 2000?
Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1993 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden avgränsas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte; att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU. Bestämmelserna kring Natura 2000 återfinns i två EG-direktiv; Fågeldirektivet (79/409/EEG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). Det senare handlar om bevarande av hotade livsmiljöer (naturtyper) och vissa grupper av växt och djurarter. Direktiven är ett av EU: s viktigaste bidrag till arbetet med att bevara biologisk mångfald.