11 augusti, 2008

Båtnäringen diskrimineras i nya strandskyddslagen

Bönder, fiskare, skogsägare och renskötare får en egen gräddfil i det aktuella lagförslaget om strandskydd. Men det får inte varvsägare eller båtbyggare!

Strandskydd och allemansrätt gör vårt land unikt och det är en nationell tillgång som vi alla måste slå vakt om. Sweboat – Båtbranschens riksförbund, stöder därför i stort innehållet i det nya förslaget om strandskydd– men med ett viktigt undantag: I det presenterade förslaget undantas jord- och skogsbruk, fiske och renskötsel inom strandskyddat område, men inte den båtnäringen.

I remissen står bland annat att jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln inte behöver söka dispens för att upprätta ” ekonomibyggnader och andra anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln. …”

Varför undantas inte fritidsbåtsnäringen också? Vi har minst lika stort behov av strandnära anläggningar. Det behövs inte minst för att vi ska ha en möjlighet att anpassa oss till bland annat alla nya miljökrav som ställs. Båtlivet genomgår just nu stora förändringar. Krav på anläggningar för sophantering, båtbottentvättar och möjligheter för latrintömning kommer göra att nya byggnader, bryggor och andra anläggningar behöver uppföras. Nya varv och marinor med den här typen av service kommer att behöva byggas och vi anser att förslaget i stort sett helt hindrar byggandet och nyetableringar av dessa.

Båtbranschens företag ansvarar för båtar till ett stort värde. Stöldskyddande åtgärder i form av grindar och staket måste få uppföras i direkt anslutning till bryggor och varvsanläggningar utan att frågan ska behöva behandlas på länsstyrelsenivå.

Båtlivet och dess branschföretag är helt beroende av tillgången till stränderna. Alla, vare sig vi är jordbrukare, renskötare, bönder eller båtbyggare så är vi nog alla ense om att naturen är en av våra absolut viktigaste tillgångar. Det är en unik resurs som måste skötas, utvecklas och bevaras till varje pris.

Men vad vi inom båtbranschen inte förstår, är det att den ena näringen skulle vara viktigare än den andra! Ska det vara så?

Insändare från Mats Eriksson, VD för Sweboat

Länk: www.seboat.org