28 oktober, 2008

7 av 10 barn fiskar

Fortfarande är intresset för fiske stort hos unga. Nära 70 procent av alla barn i åldern 10 till 15 fiskar varje år och fler unga tjejer fiskar ofta. Fiskevatten nära hemmet är en viktig faktor. Det visar en undersökning som organisationen Sportfiskarna gjort med stöd av Fiskeriverket. Många barn säger i undersökningen att de skulle vilja fiska mer men saknar tillgång till fiskevatten i närheten. Undersökningen visar också att fiskeintresset är minst i storstäderna. Barn som har fiskevatten nära hemmet eller sommarstugan, fiskar oftare.

– Vi har tidigare visat att merparten av vuxnas fiske sker inom tre mil från hemmet. Närfiskevatten är naturligtvis ännu viktigare för barn som har svårare att ta sig långt. Från Fiskeriverket har vi ambitionen att göra särskilda satsningar på att främja allmänhetens fiskemöjligheter kring städerna, säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Barn som fiskar visar sig i undersökningen ha större kunskap om natur och miljöfrågor än de som inte fiskar alls.
– Det verkar som att fisket för barnen är en del av en livsstil som ger bättre kunskap om natur och miljö, säger Joel Norlin från Sportfiskarna som ansvarat för undersökningen.

Undersökningen visar också att fiskeintresset hos unga tjejer har ökat. En jämförelse med en studie från 1994 tyder på att fler flickor fiskar ofta idag. Fortfarande är dock fler pojkar intresserade och framför allt är de riktiga entusiasterna till allra största delen pojkar: nästan fyra gånger fler pojkar säger att de är mycket intresserade av fiske. Jämförelsen med 1994 tyder också på att de som är mycket intresserade av fiske totalt sett blivit något färre och att andelen barn som fiskar någon gång per år är i stort sett oförändrad.
– Den samlade bilden är att fiske fortfarande står sig väl som fritidsaktivitet trots konkurrens från många nya aktiviteter, säger Joel Norlin.

743 elever i årskurs 4 till 9 från skolor över hela landet har deltagit i undersökningen, som ingår i projektet Storstadsnära fiske. Projektet drivs sedan 2007 av Sportfiskarna med finansiering från Fiskeriverket. Målsättningen är att förbättra fiskemöjligheterna och öka befolkningens tillgång till fiske i storstadsregioner.